Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-15

RK-25-2015-15.doc  RK-25-2015-15pr01.pdf  RK-25-2015-15pr02.xls  RK-25-2015-15pr03.pdf
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-25-2015-15
NázevPoskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 18/14 (dále jen zásady ), které schválilo zastupitelstvo kraje dne 16. 12. 2014 usnesením č. 0626/07/2014/ZK. Výzva k předkládání žádostí byla vyhlášená dne 15. 6. 2015 pouze pro oblast B - realizace opatření k odstraňování fosforu v odpadních vodách nebo jiných souvisejících opatření na stávajících čistírnách odpadních vod. V termínu pro příjem žádostí 27. 7. - 10. 8. 2015 bylo odboru životního prostředí a zemědělství doručeno 6 žádostí o poskytnutí dotace v celkové požadované výši 1 632 578 Kč (viz příloha č. 2).
Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 v kapitole Zemědělství, § 23xx položka Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod je schválena částka 49 000 000 Kč na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. V 1. kole příjmu žádostí rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 24. 3. 2015 usnesením č. 0168/02/2015/ZK poskytnout dotace v celkové výši 49 000 000 Kč, ale obec Číchov nepodepsala smlouvu o poskytnutí dotace ve snížené výši 1 308 322 Kč (§ 2310 - Pitná voda). Tato částka je tedy k dispozici k dalšímu poskytování dotací podle výše uvedené výzvy k předkládání žádostí podle zásad.
Návrh řešení Hodnotící výbor pro posouzení žádostí zasedal dne 17. 8. 2015, zápis ze zasedání hodnotícího výboru je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Žádosti doporučené k rozhodnutí poskytnout dotace včetně monitorovacích indikátorů a dalších údajů k jednotlivým posuzovaným žádostem jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor doporučil rozhodnout poskytnout dotace všem 6 žadatelům v celkové výši 1 598 000 Kč. Čerpání dotací bude probíhat podle smluv, které jsou přílohou č. 3 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor doporučil schválení rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení alokované finanční částky o 290 000 Kč z rezervy kraje a to z důvodu, že se jedná o realizace opatření, které zlepší účinnosti stávajících ČOV v odstraňování fosforu, jehož nedostatečné odstranění z odpadních vod vede k eutrofizaci povrchových vod.
Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívá ve zvýšení § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2310 - Pitná voda o částku 1 308 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor:
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 19. 8. 2015 činí 74 654 tis. Kč.


Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace ZZ01366.

Odbor sekretariátu hejtmana:
K publicitě dané dotace uvedené v návrhu smlouvy o poskytnutí dotace nemáme připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 290 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 290 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2310 - Pitná voda o částku 1 308 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazkům obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na infrastrukturu vodovodů a kanalizací v celkové výši 1 598 000 Kč dle materiálu RK-25-2015-15, př. 2;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
RK-25-2015-15, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz