Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-52

RK-25-2015-52.doc  RK-25-2015-52pr01.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-25-2015-52
NázevDohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní sankce za nedodržení lhůty předání díla akce: III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 .
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci zpracování projektové dokumentace akce III/3452 Klášter - most ev. č. 3452-1 došlo ze strany společnosti OPTIMA spol. s.r.o. ( dále jen společnost ) k prodlení s plněním lhůty pro odevzdání zpracované dokumentace, která je ve smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 79661) uzavřené dne 17. 12. 2014, ve znění pozdějších dodatků stanovena do 31. 3. 2015. Dílo však bylo Kraji předáno dne 18. 6. 2015.
Na základě uvedených skutečností Kraj Vysočina uplatnil u společnosti smluvní pokutu v celkové výši 53 530,40 Kč, která je splatná.
Rovněž společnost má vůči kraji splatnou pohledávku ve výši 135 520,00 Kč, která představuje právo na úhradu společností vypracované aktualizace dokumentace ve stupni DSP a ZDS a její přepracování do dokumentace pro provádění stavby.
Smluvní strany navrhují uvedenou situaci řešit dohodu o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody byl vzájemně odsouhlasen.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709 dle materiálu
RK-25-2015-52, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709 dle materiálu
RK-25-2015-52, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz