Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-54

RK-25-2015-54.doc  RK-25-2015-54pr01.pdf  RK-25-2015-54pr02.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-25-2015-54
NázevZměna finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2015
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje na svém zasedání dne 21. 4. 2015 usnesením číslo 0741/13/2015/RK schválila finanční plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen KSÚSV). KSÚSV požádala dopisem ze dne 31. 7. 2015 o změnu č. 1 investiční části finančního plánu na rok 2015. Žádost KSÚSV je v příloze materiálu RK- 25-2015-54, př. 1. V důsledku nových skutečností přehodnotila KSÚSV své původní investiční záměry, čímž došlo k tomu, že se upřesňuje a rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic. Zařazení nových investic do investičního plánu:
- náhrada za havarovaný os. Automobil (JI) 229 tis. Kč
- zvedák pro vozy do 3,5 tuny (JI) 100 tis. Kč
- čtyřnápravový podval - náhrada z 2014 (JI) 1 950 tis. Kč
- zateplení a rekonstrukce sociálního zařízení stř. Horní Cerekev (Pe) 500 tis. Kč
- rekonstrukce střechy solné haly cns Velké Meziříčí (VM) 450 tis. Kč
Celkem 3 229 tis. Kč
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-25-2015-54, př. 2.
Financování výše uvedených změn je zajištěno z dalších úspor finančních prostředků z již ukončených výběrových řízení na nákup techniky a technického zhodnocení staveb v roce 2015 (uzavřené kupní smlouvy) ve výši přes 2,2 milióny Kč a z vrácené kupní ceny třínápravového podvalu z 2014 ve výši přes 1 milión korun.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-25-2015-54, př. 2.
Odpovědnost ředitel KSÚSV, ODSH
Termín průběžně do 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz