Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-76

RK-25-2015-76.doc
Číslo materiálu76
Číslo jednacíRK-25-2015-76
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí poskytnuté půjčky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (dále jen projekt )., který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Usnesením č. 0147/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost v rámci OP VK ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen. ).
Kraj Vysočina, který je hlavním partnerem v projektu (dále jen hlavní partner ), poskytl partnerům zapojeným do projektu (dále jen partner ) půjčku na financování aktivit spojených s realizací projektu na základě Smlouvy o půjčce schválené dne 17. 9. 2013 Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0383/05/2013/ZK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o půjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu ZK-05-2013-48, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-05-2013-48, př. 2. ). Tyto půjčky musí být vráceny nejpozději do 30 dnů od proplacení závěrečné žádosti o platbu.
Partner č. 17 - Střední průmyslová škola Třebíč vrátil půjčku ve výši 716 397 Kč dne 31. 7. 2015.
Partner č. 08 - Gymnázium Třebíč vrátil půjčku ve výši 1 481 685 Kč dne 31. 7. 2015.
Partner č. 14 - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov vrátil půjčku ve výši 1 315 461 Kč dne 5. 8. 2015.
Partner č. 16 - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 vrátil půjčku ve výši 506 789 Kč dne 5. 8. 2015.
Partner č. 09 - Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě vrátil půjčku ve výši 689 904 Kč dne 6. 8. 2015.
Partner č. 10 - Gymnázium Žďár nad Sázavou vrátil půjčku ve výši 1 377 539 Kč dne 13. 8. 2015.
Finanční prostředky byly připsány na účet 4200060188/6800
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o celkovou částku 6 087 775 Kč.
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 6 087 775 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz