Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-22

RK-25-2015-22.doc  RK-25-2015-22pr01.doc  RK-25-2015-22pr02.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-25-2015-22
NázevInformace o uložení a uhrazení odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl ve dnech 27. - 30. 4. 2015, 4., 6., 11., 12., a 14. 5. 2015 veřejnosprávní kontrolu na místě u Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod se sídlem U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593 (dále jen organizace ), za rok 2013, 2014 a období související. Předmětem kontroly bylo mj. použití veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na úhradu přímých nákladů na vzdělávání (UZ 33353) a to na úhradu odměn vyplácených v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Jak dokládá část č. 2.2 protokolu č. 07/FK/2015 ze dne 28. 5. 2015, který je obsahem materiálu RK-25-2015-22, př. 1, bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši 1 225 Kč. V této výši organizace vyplatila zaměstnanci vyšší odměnu, než bylo smluvně dohodnuto. Organizace tak použila peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Kraje Vysočina, které kraj obdržel ze státního rozpočtu, způsobem, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem (§ 138 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
Na základě tohoto kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 a odst. 9 písmeno d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina organizaci dne 21. 7. 2015 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 225 Kč (platební výměr je obsahem materiálu
RK-25-2015-22, př. 2). Platební výměr nabyl dne 22. 8. 2015 právní moci. Organizace uhradila odvod za porušení rozpočtové kázně dne 24. 7. 2015. Tyto prostředky budou vráceny do státního rozpočtu na účet MŠMT v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace na přímé náklady na vzdělávání.
Návrh řešení Materiál je předkládán pro informaci v souladu s článkem 18 odst. 5 písmeno b) Směrnice k zajištění kontrolní činnosti č. 9/14.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení a úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 225 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 50255/2015 ze dne 21. 7. 2015 Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, se sídlem U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz