Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-74

RK-25-2015-74.doc  RK-25-2015-74pr01.pdf
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-25-2015-74
NázevProjekt Biodiverzita PP Hajnice
Zpracoval S. Lemperová, J. Janová
Předkládá E. Horná, I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení projektového záměru Biodiverzita PP - Hajnice, který je způsobilý k předložení do vyhlášené výzvy k předkládání projektů v rámci specifického cíle 4.2. Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 (dále jen OPZP 2014 -2020).
Jedná se o obnovu rybníka Stará Hajnice v přírodní památce Hajnice jako výjimečného biotopu, především pro obojživelníky (ropuchu obecnou, čolka obecného i horského, skokany aj.), ale i pro další význačné druhy živočichů a mokřadních druhů rostlin, např. vodní měkkýše levatku říční (Physa fontinalis) či hrachovku (Pisidium cf. Casetranum), rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rdest širolistý (Potamogeton obtusifolius) a další. Pro realizaci tohoto opatření byla připravena projektová dokumentace, uzavřena smlouva o spolupráci s vlastníkem dotčených nemovitostí, vydány veškeré výjimky a povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny i další nezbytné podklady. Projekt byl předložen do Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 (dle usnesení rady č. 0693/12/2014/RK ze dne 9. 4. 2014). V rámci hodnocení byl z důvodu nedostatku finančních prostředků zařazen do zásobníku projektů a s ohledem na končící programové období již nebyl podpořen.
V OPZP 2014 - 2020 je nyní vyhlášena výzva k předkládání žádostí pro projekty cílené na posílení Biodiverzity s termínem pro předkládání žádostí do 14. 10. 2015. Dle vyhlášených podmínek lze výše popsaný projekt do této výzvy předložit. Předpokládané celkové náklady projektu jsou max. 1 500 000 Kč, dotace z OPZP 2014 - 2020 je stanovena na 85 % z uznatelných nákladů projektu.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OZPZ) a Odbor regionálního rozvoje (dále jen ORR) navrhují Radě Kraje Vysočina schválit projektový záměr Biodiverzita - PP Hajnice dle materiálu RK-25-2015-74, př. 1, uložit ORR a OZPZ v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje připravit projektovou žádost do vyhlášené výzvy k předkládání projektů v rámci specifického cíle 4.2 OPZP 2014 -2020, a zároveň doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Biodiverzita - PP Hajnice s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický: Předložený projektový záměr nebyl zahrnut v Rozpočtovém výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018, podle projektové fiše bude spolufinancování kraje ve výši cca 225 tis. Kč.

Grémium ředitele: souhlasí s projektovým záměrem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
záměr projektu Biodiverzita PP Hajnice dle materiálu RK-25-2015-74, př. 1;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu zastupitelstvem kraje připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Biodiverzita PP Hajnice s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR, OZPZ
Termín 14. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz