Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-18

RK-25-2015-18.doc  RK-25-2015-18pr01.doc  RK-25-2015-18pr02.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-25-2015-18
NázevRozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval V. Kotrbová, D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuJde o rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Interní pavilon NM, související s vratkou části dotace projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě , reg. CZ.1.11/3.4.00/01.00072, ve výši 1 119 292,45 Kč.
Dne 18. 8. 2015 byla Kraji Vysočina doručena z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace , viz materiál RK-25-2015-18, př. 1. Porušení podmínek zjištěných na základě ukončených kontrol znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 1 119 292,45 Kč. Na úhradu částky je Kraji Vysočina dána lhůta 30 dnů.
Kraj Vysočina tak může uhradit vratku za porušení smluvních povinností dobrovolně bez nutnosti postupu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tedy bez konstatování porušení rozpočtové kázně, výměru odvodu ve výši 100 % a následné žádosti o prominutí části odvodu z rozpočtu kraje tak, aby bylo dosaženo konečné částky, tedy v tomto případě 5% částky, následného vyměření penále ze strany ÚRR, žádost o prominutí penále ze strany kraje).
Pokud by kraj odmítl uhradit část dotace na základě Informace, proběhne postup dle předchozího odstavce.
Argumentace Kraje Vysočina, namítaná za porušení rozpočtové kázně včetně podrobného konstatování pochybení, která ovšem nebyla akceptovaná, je pro úplnost uvedena v materiálu RK-25-2015-18, př. 2.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uhradit částku 1 119 292,45 Kč z důvodů uvedených v materiálu
RK-25-2015-18, př. 1 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Interní pavilon NM, související s vratkou části dotace ve výši 1 119 292,45 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-18, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uhradit částku 1 119 292,45 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-25-2015-18, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet Interní pavilon NM, související s vratkou části dotace ve výši 1 119 292,45 Kč dle materiálu RK-25-2015-18, př. 1.
Odpovědnost odbor analýz a podpory řízení, odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz