Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-77

RK-25-2015-77.doc  RK-25-2015-77pr01.xls  RK-25-2015-77pr02.doc  RK-25-2015-77pr03.doc  RK-25-2015-77pr04.doc
Číslo materiálu77
Číslo jednacíRK-25-2015-77
NázevRegionální akční plán Kraje Vysočina
Zpracoval D. Vichr, M. Molák
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (dále i RAP ), který by měl sloužit jako možný podklad pro řídící orgány operačních programů (dále jen OP ) s ohledem vhodné časové, objemové a tematické nastavení výzev v OP pro programovací období 2014-2020.
Regionální akční plán byl zpracován dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ), jejíž poslední verze je součástí materiálu RK-25-2015-77, př. 4. O zpracování RAP bylo zastupitelstvo kraje informováno v rámci pravidelné pololetní zprávy o přípravě na období 2014+, kterou dne 23. 6. 2015 usnesením č. 0338/04/2015/ZK vzalo na vědomí ( Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2015-66, př. 1.).
Pro zpracování RAP byly využity především výsledky sběru projektových záměru z podzimu 2014. Protože RAP primárně směřuje ke strukturálním fondům, byly sebrané záměry rozčleněny do aktivit, které více měně kopírují strukturu operačních programů. Dle metodiky byla pro tyto aktivity nalezena vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR, program rozvoje kraje a specifické cíle operačních programů. Následně proběhlo vyčíslení aktivity z hlediska finanční náročnosti (absorpční kapacity) a míry naplňování výstupových indikátorů stanovených v OP, vždy v členění na období do roku 2016 a na 2017-2020. Vyčíslení však bylo řešeno pouze pro aktivity RAP, které naplňují specifické cíle OP, u nichž byla ze strany MMR identifikována územní dimenze. Pro ostatní aktivity RAP byly vypracovány pouze zmíněné vazby.
Návrh aktivit RAP byl vytvořen a vyčíslen na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě zmíněných projektových záměrů a následně konzultován s gesčními odbory krajského úřadu. Na základě znalostí reálného prostředí a zkušeností s čerpáním OP v období 2007 - 2013 byly v některých případech hodnoty mírně upraveny či doplněny. V některých případech, kdy podklady neměly dostatečnou vypovídací schopnost, bylo vyčíslení finanční náročnosti a indikátorů expertně odhadnuto.
RAP obsahuje i základní informace o integrovaných nástrojích (CLLD místních akčních skupin a IPRÚ Jihlavy). Na základě konzultací s Magistrátem statutárního města Jihlavy, bylo dle aktuální podoby IRPÚ do vhodných aktivit RAP doplněno vyčíslení alokací a indikátorů. Vzhledem ke stavu přípravy CLLD u jednotlivých místních akčních skupin bylo na poslední metodické schůzce MMR s kraji dohodnuto, že alokace a indikátory za tento integrovaný nástroj nebudou v této verzi samostatně vyčísleny.
Vlastní RAP má podobu tabulky (rozděleno na více listů) v členění dle aktivit, kde jsou uvedeny všechny výše zmíněné informace (viz materiál RK-25-2015-77, př. 1). Spolu s tím byl na MMR také zaslán stručný popis a zdůvodnění aktivit RAP, které patří pod územní dimenzi a byly v RAP vyčísleny (viz materiál RK-25-2015-77, př. 2).
V tomto rozsahu byl RAP schválen na jednání Regionální stálé konference dne 26. 5. 2015 a odeslán na MMR.
V návaznosti na vyhlášení první výzvy do IROP specifický cíl 1.1. (výstavba a modernizace komunikací II. a III. třídy), kde podmínkou přijatelnosti projektů je soulad s RAP, byl ze strany MMR vznesen požadavek, aby byl součástí RAP seznam komunikací, které splňují podmínky podpory ze strany operačního programu a zároveň se počítá s jejich předložením do některé z výzev v rámci tohoto specifického cíle. Seznam dopravních projektů je otevřený a je možné jej průběžně aktualizovat. Aktualizována také byla alokace pro území kraje na specifický cíl IROP 1.1., a to podle dohody na jednání Rady asociace krajů ze dne 5.6. 2015. Dle dohody na Kraj Vysočina připadá cca 9,9 % z alokace na daný specifický cíl, což odpovídá částce cca 2,6 mld. Kč.
Aktualizace RAP spočívající v doplnění dopravních projektů (včetně úpravy finanční alokace pro IROP specifický cíl 1.1) bude projednána na jednání Regionální stálé konference dne 11. září 2015.
Návrh řešení RAP byl využit jako podklad pro materiál do Vlády ČR o naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR.
RAP není uzavřeným dokumentem a předpokládá se jeho pravidelná aktualizace či upřesňování i v návaznosti na požadavky Národní stále konference a řídících orgánů OP. Dle předpokladů by další verze měla být zpracována nejpozději do července roku 2016.
Seznam komunikací (projektů), pro jejichž realizaci se předpokládá využití prostředků ze specifického cíle 1.1. IROP byl zpracován ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tento seznam je obsahem materiálu
RK-25-2015-77, př. 3 a bude přílohou RAP.
Odbor regionální rozvoje navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina dle materiálu
RK-25-2015-77, př. 1. včetně jeho příloh, které jsou obsahem materiálů RK-25-2015-77, př. 2 a RK-25-2015-77, př. 3.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2015-77, př. 1. včetně jeho příloh, které jsou obsahem materiálů
RK-25-2015-77, př. 2 a RK-25-2015-77, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz