Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-75

RK-25-2015-75.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-25-2015-75
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí 7. zálohy na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí sedmé zálohy ze strany poskytovatele dotace projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost , který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Usnesením č. 0147/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost v rámci OP VK ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen. ).
Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost je ze 100 % financován poskytovatelem dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), (dále jen MŠMT ). První záloha (10%) ve výši 10 458 287 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB dne 4. 10. 2013 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1/2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015 ze dne 27. 8. 2013. Druhá záloha (20%) ve výši 20 916 575 Kč byla poskytnuta kraji dne 6. 12. 2013. Třetí zálohová platba (za 1. Monitorovací období) ve výši 748 928,23 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB č. 94-32925681/0710 dne 12. 5. 2014.
Čtvrtá zálohová platba (za 2. Monitorovací období) ve výši 7 166 488,50 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB č. 94-32925681/0710 dne 14. 8. 2014. Pátá zálohová platba (za 3. Monitorovací období) ve výši 27 574 576,88 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB
č. 94-32925681/0710 dne 5. 12. 2014 a šestá zálohová platba (za 4. Monitorovací období) ve výši 1 289 665,32 Kč investiční a 19 796 375,40 Kč neinvestiční byla poskytnuta kraji na účet ČNB č. 94-32925681/0710 dne 10. 4. 2015. Sedmá zálohová platba (za 5. Monitorovací období) ve výši 16 291 568,30 Kč neinvestiční byla poskytnuta kraji na účet ČNB
č. 94-32925681/0710 dne 14. 8. 2015
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o celkovou částku 16 291 568,30 Kč přijatou ze strany MŠMT .
Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 16 291 568,30 Kč poskytnutých MŠMT na financování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 16 291 568,30 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz