Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2015-69

RK-25-2015-69.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-25-2015-69
NázevZměna usnesení 0318/04/2015/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řešení změnu usnesení 0318/04/2015/ZK, kterým bylo rozhodnuto převést darem pozemky v k.ú. Jihlava do vlastnictví Diecézní charity Brno s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení - závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob.
Návrh darovací smlouvy byl dne 7. července 2015 odeslán k připomínkám Diecézní charitě Brno. Na předložený návrh charita reagovala tak, že závazek obdarovaného týkající se poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb ... požaduje doplnit o znění nebo výdělečných aktivit, jejichž zisk bude použit na spolufinancování nevýdělečných činností a služeb provozovaných obdarovaným . Jako nejlepší řešení navrhuje charita celý bod týkající se závazku obdarovaného ze smlouvy vypustit s argumentací, že v darovací smlouvě na převod budovy č.p. 4686 stojící na jednom z pozemků nyní převáděných (par. č. 3777/2) není žádný takovýto závazek.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti Diecézní charity Brno vyhovět, neboť navrhované znění zaručuje, že i případný zisk bude použit na činnost a služby provozované charitou. OM dále navrhuje, aby k převáděným pozemkům bylo zřízeno předkupní právo zapisující se do katastru nemovitostí, a to na cenu 1 Kč tak, jak bylo uvedeno v návrhu řešení materiálu
ZK-04-2015-47, které však nebylo uvedeno v usnesení.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text usnesení 0318/04/2015/ZK, tak, že se zde promítne žádost obdarovaného o upřesnění textu smlouvy a doplnění rozhodnutí o předkupním právu k darovaným pozemkům.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0318/04/2015/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení - závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení - závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob nebo výdělečných aktivit, jejichž zisk bude použit na spolufinancování nevýdělečných činností a služeb provozovaných obdarovaným,
* zřídit předkupní právo k pozemkům par. č. 3777/2 - zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava jako právo věcné zapisující se do katastru nemovitostí, a to za cenu 1 Kč .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz