Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2013 - 29.10.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zařazení nové akce Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
03Zařazení nové akce VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
04Darování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
05Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
06Převody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
07Uzavření nepojmenovaných smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
08Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
09Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
10Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 3 a M 5
12Výkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
13Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. -Okříšky a Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
16Zařazení nové akce Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2, návrh na provedení rozpočtového opatření
17Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
18Převod tělesa pozemní komunikace mezi obcemi Horní Paseka a Kouty, spojující silnice č. III/12941 a III/13016, do vlastnictví Kraje Vysočina, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní a dalších pozemků v této lokalitě
19Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
20Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
21Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
22Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
23Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2013
26Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
27Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
28Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
29Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
30Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
31Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
32Souhlas s prodloužením výpůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
33Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
34Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
35Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací hlášení
36Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
37Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
38Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
39Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
40Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
42Návrh na uzavření smluv o spolupráci se sponzory kraje na projektu Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
43Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
44Jmenování ředitelů škol na základě konkursního řízení
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
46Změny ve školském rejstříku
47Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
48Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
49Střednědobé plány a vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
50Smlouvy o převodu investorství
51Odvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
52II/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
53Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za druhou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
54Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.
55FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
56Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
57Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
58Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
59Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
60Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
61Monitorovací zpráva č. 3 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
62Profil Kraje Vysočina - listopad 2013
63Poskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
64Institut regionů Evropy
65Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz