Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-21

RK-35-2013-21.doc  RK-35-2013-21pr01.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-35-2013-21
NázevZdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní úkony po dokončení stavby výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích.
Kraj Vysočina uzavřel s městem Moravské Budějovice v souladu s usnesením 0218/03/2011/ZK smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky pro výstavbu výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina. Smlouva předpokládá uzavření vlastní darovací smlouvy do 90 dnů od vydání kolaudačního souhlasu na tuto stavbu. Kolaudační souhlas byl vydán odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Moravské Budějovice dne 13. 9. 2013 a budova byla smlouvou o výpůjčce ze dne 24. 9. 2013 předána k užívání Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do dne schválení dodatku zřizovací listiny ZZS Kraje Vysočina, kterým budou stavba, včetně příslušenství a pozemek předány k hospodaření. Dále je třeba vypořádat vztah k pozemkům zastavěným stavbou a uzavřít s městem darovací smlouvu, kterou Kraj Vysočina získá dotčený pozemek do svého vlastnictví. Součástí stavby bylo vybudování inženýrských sítí včetně areálových rozvodů. Vzhledem k tomu, že výstavba výjezdového stanoviště byla realizována za součinnosti Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, byly některé stavební objekty budovány pro HZSKV. Jedná se o vodovodní přípojku v délce 61,75 m, pilířek plynoměru a rozvody NN (70 m), chráničky slaboproudu (pro semafory HZSKV, pro optiku, pro propojení RACKů), tyto objekty budou darovány do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Celková pořizovací cena činí 252 852,21 Kč.
Návrh řešení OM navrhuje následující majetkoprávní úkony:
* s městem Moravské Budějovice uzavřít darovací smlouvu, kterou kraj získá do svého vlastnictví nově zaměřené pozemky par. č. 2087/7 o výměře 3 676 m2 a par. č. st. 3234 o výměře 310 m2. Tyto pozemky vznikly dle GP č. 2503-28/2013 z pozemku par. č. 2087/7 o výměře 3986 m2 - všechny ve vlastnictví města Moravské Budějovice,
* schválit dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, kterým bude předána k hospodaření budova č.p. 1691 postavená dle GP č.2503-28/2013 na pozemku st. par. č. 3234 (pozemky pod budovou a kolem ní budou předány do hospodaření po jejich nabytí do vlastnictví kraje darovací smlouvou od města Moravské Budějovice),
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina tyto inženýrské objekty: vodovodní přípojka včetně šachty v délce 61,75 m, pilířek plynoměru, rozvody NN v délce 70 m a chráničky slaboproudu pro semafor (80 m), pro optiku (34 m), pro propojení RACKů (4 m), tento úkon předpokládá předchozí zveřejnění záměru darování za úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu.
Návrh usnesení předpokládá nabýt darem pozemek z vlastnictví města Moravské Budějovice, schválit dodatek zřizovací listiny ZZS Kraje Vysočina a zveřejnit záměr darování inženýrských objektů do vlastnictví ČR, příslušnosti hospodaření pro HZS Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování inženýrských objektů: vodovodní přípojka včetně šachty v délce 61,75 m, pilířek plynoměru, rozvody NN v délce 70 m a chráničky slaboproudu pro semafor (80 m), pro optiku (34 m), pro propojení RACKů (4 m) do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt darem pozemky par. č. 2087/7 o výměře 3 676 m2 a par. č. st. 3234 o výměře 310 m2 vzniklé dle GP č. 2503-28/2013 z pozemku par. č. 2087/7 o výměře 3986 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
* formou schválení dodatku Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace předat do hospodaření příspěvkové organizace budovu č. p. 1691 v Moravských Budějovicích postavenou na pozemku st. par. č. 3234, vzniklém dle GP č.2503-28/2013.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. listopadu 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz