Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-46

RK-35-2013-46.doc  RK-35-2013-46pr01.xls
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-35-2013-46
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval6 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 35/2013 dne 29. 10. 2013 zpracovali: K. Ubr, Z. Hloušková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměrech škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku a v případě změn u škol a školských zařízení zřizovaných krajem je předkládá zřizovateli k vyjádření. Ředitelé středních škol a základní školy zaslali na OŠMS žádosti o změny zápisu školy nebo školského zařízení ve školském rejstříku. Tyto změny jsou blíže specifikovány v materiálu RK-35-2013-46, př. 1. Změny jsou jak formálního charakteru (výmaz míst poskytovaného vzdělávání, školního statku, dobíhajících oborů a zápis školní jídelny - výdejny), tak koncepčního charakteru (změna kapacity škol, zařazení nových oborů a změny nejvyššího povoleného počtu žáků v oborech). Žadatelé předkládají žádosti o změny krajskému úřadu a krajský úřad je se svým vyjádřením předkládá na MŠMT (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 143 odst. 1, 2 a 3).
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání změny ve školském rejstříku uvedené v materiálu RK-35-2013-46, př. 1. Při posuzování záměrů změn vycházel OŠMS z aktuálního stavu a předpokládaného vývoje vzdělávacích potřeb dle úkolů a pravidel Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (dále jen DZKV ). Pokud je navrhovatelem příspěvková organizace, je součástí návrhu souhlas jejího zřizovatele (§ 145 školského zákona). OŠMS navrhuje formu souhlasu rady kraje s příslušným záměrem, pokud se jedná o změny administrativního charakteru, a formu souhlasu zastupitelstva kraje, pokud se jedná o změny koncepčního charakteru.
V případě změn u organizací nezřizovaných krajem je navrženo radě kraje vzít zákonné vyjádření OŠMS na vědomí.
Dále je navrženo, aby rada kraje uložila OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán (MŠMT, příp. krajský úřad), pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas s příslušným záměrem.
Změny ve školském rejstříku budou projednány ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 7. 11. 2013.
StanoviskaOdbor majetkový s navrhovanými změnami souhlasíme za předpokladu, že negenerují investiční či neinvestiční výdaje na stavební či technologické úpravy využívaných budov.
Návrh usneseníRada kraje

bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu
RK-35-2013-46, př. 1 kód 7A, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2013-46, př. 1 kód 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4Q, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2013-46, př. 1 kód 1A, 1B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6F, 6G, 6B, 6C, 6E, 6D, 10A, 11A, 12A.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 11. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz