Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-04

RK-35-2013-04.doc  RK-35-2013-04pr01.pdf
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-35-2013-04
NázevDarování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného místní komunikací do vlastnictví obce.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila obec Vyskytná se žádostí o darování pozemku par. č. 631/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 273 m2 v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná. Dle sdělení obce je pozemek zastavěn místní komunikací v jejím vlastnictví, což potvrdil i majetkový správce pozemku.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 279 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uveden Kraj Vysočina a hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav s obcí majetkoprávně vypořádat a to formou darovací smlouvy.
Tímto úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemku a stavby jím zastavěné.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 631/1 v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tento pozemek do vlastnictví obce. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaODSH i KSÚSV souhlasí s darováním pozemku do vlastnictví obce.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 631/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 273 m2 v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná do vlastnictví obce Vyskytná na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 631/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 273 m2 v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz