Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-09

RK-35-2013-09.doc  RK-35-2013-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-35-2013-09
NázevUzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1439/28/2011/RK rada kraje rozhodla mimo jiné uzavřít nepojmenované smlouvy prokazující právo stavebníkům provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Mezi uvedenými investory byl městys Uhelná Příbram, který požádal o uzavření smlouvy pro stavbu Chodník Uhelná Příbram , kterou měl být dotčen pozemek par. č. 2497/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Uhelná Příbram. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena dne 19. 9. 2011.
Nyní se na OM obrátil městys opětovně se žádostí o vyhotovení smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 2497/1, která bude zastavěna chodníkem. Důvodem žádosti je požadavek Státního fondu dopravní infrastruktury, z něhož má být stavba částečně financována, o doložení vlastnického vztahu k zastavěnému pozemku. Obec již má vydané platné stavební povolení a aby získala dotaci na výstavbu chodníku musí doložit smlouvu o budoucí darovací smlouvě.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že Kraj Vysočina již v roce 2011 uzavřel smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníku na části pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. Uhelná Příbram, která obsahuje ustanovení o majetkoprávním vypořádání pozemku po realizaci stavby, navrhuje OM smlouvu o budoucí darovací smlouvě uzavřít a umožnit městysu získat dotační prostředky na výstavu chodníku.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. Uhelná Příbram zastavěnou chodníkem.
Záměr darování předmětných částí pozemků určených k zastavění chodníkem byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 21. 9. 2011 až 24. 10. 2011.
StanoviskaKSUSV již při uzavírání smlouvy zakládající právo provést stavbu požadovala po provedení stavby majetkoprávní vypořádání dotčeného pozemku mezi Krajem Vysočina a investorem.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, vlastníkem dotčeného pozemku a městysem Uhelná Příbram, investorem stavby, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže k budoucímu darování části pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. Uhelná Příbram zastavěného chodníkem a městys Uhelná Příbram se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
Odpovědnost OM
Termín 12. listopadu 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz