Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-54

RK-35-2013-54.doc  RK-35-2013-54pr01.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-35-2013-54
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.
Zpracoval D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vratku projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.00030.
Kraj Vysočina předložil zpracovanou benefitovou žádost, která byla schválena usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0585/14/2009/RK. Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí byla schválena dotace v celkové maximální výši 290 771 036 Kč. Z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt byly hrazeny služby sociální prevence, a to azylové domy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, terénní programy, intervenční centra a domy na půli cesty.
Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena v Radě Kraje Vysočina dne 27. 8. 2013 usnesením č. 1497/27/2013/RK a následně byla předložena ke schválení MPSV. Dne 15. 10. 2013 schválilo MPSV závěrečnou monitorovací zprávu a na jejím podkladě zaslalo Kraji Vysočina Výzvu k vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 19 811 795,92 Kč (neinvestiční výdaje, podíl EU 16 840 026,53 Kč, podíl SR 2 971 769,39 Kč), která musí být do 14 pracovních dnů od jeho doručení (doručeno 16. 10. 2013) zaslána na účet MPSV č.: 6015-2229001/0710 dle materiálu RK-35-2013-54, př. 1. Jedná se o prostředky, které nebyly vyplaceny a zůstaly jako nečerpané na účtu projektu. Důvodem nečerpání byly nižší výdaje na platy projektového týmu oproti schválenému rozpočtu a skutečnost, že projekt ve svém rozpočtu počítal s vyšší inflací, ale skutečně fakturované úhrady za poskytování sociálních služeb této výše nedosáhly.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod nedočerpaných prostředků projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.00030 ve výši 19 811 795,92 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaStanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* převod nevyčerpaných prostředků ve výši 19 811 795,92 Kč na zvláštním účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.00030 , č. ú.: 4200176965/6800 na účet MPSV,
č. ú.: 6015-2229001/0710;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.00030 o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MPSV ve výši 19 811 795,92;
* převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz