Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-56

RK-35-2013-56.doc  RK-35-2013-56pr01.pdf
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-35-2013-56
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0810/15/2013/RK ze dne 26. 04. 2013 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče.
Finanční plán pro rok 2013 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný. I po zavedení úsporných opatření ve všech příspěvkových organizacích (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu, nebudou některé organizace schopny ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
Na základě projednaného výhledu hospodaření do konce roku a rozboru hospodaření k 30. 9. 2013 s Domovem důchodců Ždírec, příspěvkovou organizací, navrhujeme v rámci kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, navýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč a tím částečně pokrýt předpokládaný záporný výsledek hospodaření ke konci roku. U Domova důchodů Ždírec, příspěvkové organizace, dochází (po část roku 2013) ke zvýšení nákladů souvisejících s provozem ve dvou budovách (v Havlíčkově Brodě a ve Ždírci) a také s převzetím a stěhováním do rekonstruované budovy ve Ždírci a se zavedením nového stravovacího provozu a nové prádelny v budově ve Ždírci. V rámci nové budovy dochází také k postupnému naplňování kapacity klientů (příjmy z úhrad narůstají postupně). Navýšením závazného ukazatele Příspěvek na provoz , bude organizace schopna zajistit úhradu očekávaných nákladů a výplatu mzdy za 10/2013. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizaci uloženo penále. Zbývající část záporného výsledku hospodaření se bude řešit až v prosinci, na základě předložených a projednaných rozborů hospodaření k 31. 10. 2013 a výhledu hospodaření ke konci roku. Protože finanční prostředky rezervního a investičního fondu zapojila organizace již v roce 2012, není v současné době organizace schopna v rámci svého rozpočtu zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude navýšen závazný ukazatel příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč. Tímto opatřením bude organizace schopna zajistit úhradu očekávaných nákladů a výplatu mezd za 10/2013).
Navržené opatření je pouze dílčím krokem a lze očekávat, že finanční situace si do konce roku 2013 vyžádá ještě další rozpočtovou změnu, jejíž rozsah bude stanoven na základě dalšího vývoje hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální zůstatek na položce Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 27 458 tis. Kč.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00784.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč s určením pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz