Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-19

RK-35-2013-19.doc  RK-35-2013-19pr01.pdf
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-35-2013-19
NázevMajetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nepojmenované smlouvy na pozemek tvořící dočasný zábor stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev.č. 03818-1.
Kraj Vysočina bude investorem rekonstrukce mostu ev. č. 03818-1 přes železniční trať na silnici III/03818 u obce Stříbrné Hory v okrese Havlíčkův Brod. Rekonstrukce bude provedena v návaznosti na základní diagnostický průzkum, kde byl zjištěný nevyhovující stav mostu. Část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1339 v k.ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi tvoří dočasný zábor stavby a měla by být využívána jako manipulační plocha. Za tímto účelem byla na základě usnesení rady kraje č. 1046/21/2013/RK uzavřena s vlastníkem pozemku obcí Stříbrné Hory nájemní smlouva. V současné době však byl záborový elaborát doplněný o stavební objekty skluzu odvodnění a schodiště.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému záboru části pronajatého pozemku výše uvedenými stavebními objekty, je třeba s obcí Stříbrné Hory uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu s následným majetkoprávním vypořádáním po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s obcí Stříbrné Hory smlouvu zakládající právo provést stavbu v rozsahu a za podmínek dle materiálu
RK-35-2013-19, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít s obcí Stříbrné Hory smlouvu zakládající právo provést stavbu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-35-2013-19, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz