Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-38

RK-35-2013-38.doc  RK-35-2013-38pr01.pdf  RK-35-2013-38pr02.doc  RK-35-2013-38pr03.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-35-2013-38
NázevIntegrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší další kroky spolupráce kraje s obcemi na přípravě a zahájení realizace Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina, a to změnou smlouvy o spolupráci a změnou použití vyčleněných finančních prostředků.
Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) navrhuje řešení budoucnosti odpadového hospodářství v Kraji Vysočina, který bude schopen zajistit plnění plánu odpadového hospodářství a připravované legislativy odpadového hospodářství v oblasti komunálních odpadů.
Systém by měl řešit v souladu s platnou legislativou a s ohledem na připravované změny legislativy zejména možnosti předcházení vzniku komunálních odpadů, vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady, zvýšení materiálového a přímého energetického využívání zbytkového a jinak nevyužitelného komunálního odpadu.
Důvodem zahájení prací na Integrovaném systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina bylo dlouhodobé neplnění ukazatelů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV) obcemi v kraji. POH KV je základním koncepčním materiálem v oblasti odpadového hospodářství. Z vyhodnocení POH KV je zřejmé, že dlouhodobě nejsou plněny závazné cíle zejména v oblasti nakládání s komunálními odpady (plné texty vyhodnocení POH KV jsou k dispozici na portálu Odpady Vysočiny). Jedná se zejména o neplnění cílů:
* zvýšit množství materiálového využívání komunálních odpadů;
* omezit odstraňování odpadů skládkováním;
* snížit množství skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů;
* snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky.
Za účelem hledání řešení plnění závazných cílů plánu odpadového hospodářství a též s ohledem na připravované změny legislativy, byla navázaná spolupráce obcí a Kraje Vysočina a uzavřena Smlouva o spolupráci s obcemi na přípravě projektu ISNOV (dále jen Smlouva o spolupráci ISNOV ). Zastupitelstvo kraje o uzavření smlouvy o spolupráci rozhodlo usnesením 0556/07/2009/ZK. Smlouva o spolupráci ISNOV byla po schválení zastupitelstvy všech zúčastněných obcí podepsána na krajském úřadě dne 1. června 2010. Smlouva je v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Ke spolupráci mohou přistoupit a přistupují i další obce kraje. Doposud na projektu spolupracuje 61 obcí a Kraj Vysočina.
Na základě této smlouvy Kraj Vysočina poskytl vklad ve stejné výši jako je součet vkladů ostatních smluvních stran, ve výši 2 374 880,- Kč na zvláštní účet projektu. Celková výše vkladu (kraje a zakládajících obcí dohromady) byla 4 749 760,- Kč. Podle Smlouvy o spolupráci ISNOV byl ustanoven řídící výbor, kde zvolení zástupci obcí a 1 zástupce kraje rozhodují o dalším postupu v projektu ISNOV.
Na základě Smlouvy o spolupráci ISNOV byla nejprve zpracována dokumentace ISNOV, ta byla projednána a vzata na vědomí Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením 0164/02/2012/ZK. Zastupitelstvo tímtéž usnesením též souhlasilo s pokračováním prací na projektu dle dokumentace ISNOV. Pokračováním prací na projektu ISNOV bylo zejména:
1. Environmentální osvěta a práce s širokou laickou i odbornou veřejností. Kraj i obce nadále vedou informační kampaň zaměřenou na předcházení vzniku odpadů, třídění využitelných složek odpadů, včetně biologicky rozložitelných a jejich materiálové využití a na energetické využití odpadů. Kraj kromě spolupráce s médii a kromě řady tiskových zpráv, spolupracuje na komunikačních kampaních s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu společnostmi ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Předmětná problematika je nedílnou součástí dalších akcí kraje, z posledních například Den s Krajem Vysočina 27. 9. 2013. Na webových stránkách kraje byl vytvořen portál Odpady Vysočiny, který zajišťuje otevřenou komunikaci s veřejností k celému projektu. Veškeré dostupné informace k projektu a kompletní dokumentace jsou zveřejněny na tomto portále.
2. Byla zpracována řada studií a dokumentů, jako například Variantní řešení umístění energetického zdroje zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) Jihlava pomocí výpočtu do zadaných lokalit, Předběžná studie proveditelnosti projektu ZEVO Vysočina, Podrobný výzkum veřejného mínění obyvatel Statutárního města Jihlavy se zaměřením na analýzu veřejného mínění k problematice Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina se zvláštním zřetelem k ZEVO a na něj navazující Strategie komunikace ISNOV (řešící mediální problematiku) apod.
3. Proběhla řada jednání mezi krajem a některými obcemi (zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností) a subjekty v kraji, ke specifikaci subjektu, který bude řešitelem, investorem a provozovatelem zařízení na energetické využití odpadů, případně chybějících částí integrovaného systému (dále též realizátor ). Potřeba řešit uvedený problém (určení realizátora) vyplývá z dokumentace ISNOV - Směrná část, kapitola 6.5 Doporučení dalšího postupu. Potřeba řešit uvedený problém pramení nejen z dokumentace ISNOV ale i ze závěrů téměř všech výše uvedených studií, které poukazují na obtížnost až nemožnost plánování a projektování dalšího postupu bez jasného nositele realizace. Realizátor by měl být řízený obcemi, které jsou dle zákona původci komunálního odpadu a které musí plnit povinnosti původce a pro něž se projekt ISNOV řeší. Kraj, který není původcem komunálních odpadů, může mít i nadále roli poradní a koordinační, může řešit i některé celokrajské aktivity zejména na úrovni komunikační kampaně apod. Kraj však bude zejména určovat záměry, cíle a aktivity k plnění cílů v odpadovém hospodářství pro obce (připraví, projedná a schválí nový Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina - viz např. § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
Návrh řešení Na základě řady jednání dle předchozího odstavce navrhujeme, aby dosavadní Smlouva o spolupráci ISNOV (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) byla upravena dodatkem č. 1 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Dodatkem se spolupráce obcí rozšíří z přípravy na zahájení realizace ISNOV. Dodatkem bude zejména určeno, že úkolem realizátora ISNOV bude pověřeno Sdružení obcí Vysočiny, kterému bude za tím účelem poskytnuta dotace ze zůstatku finančních prostředků ze zvláštního účtu projektu ISNOV (dotace bude účelová na pokračování v přípravě a na zahájení realizace projektu ISNOV). Předpokládaný zůstatek ke dni účinnosti dodatku (tj. výše dotace ze společného zvláštního účtu ISNOV) bude 3 337 150,- Kč, z toho podíl kraje bude 1 668 575,- Kč.
Dotace bude poskytnuta samostatnou smlouvou o dotaci na realizaci akce Příprava a realizace projektu ISNOV (dle přílohy č. 3 tohoto materiálu).
Kromě základních ustanovení ve smlouvě o dotaci (zejména ve článcích Podmínky použití dotace, Základní povinnosti Příjemce, Publicita apod.) bude o detailech použití dotace rozhodovat předsednictvo Svazu obcí Vysočiny na základě návrhů jeho pracovní skupiny pro ISNOV. Proto ve smlouvě o dotaci bude mimo jiné zakotvena účast zástupce Kraje Vysočina na jednání Předsednictva Sdružení obcí Vysočiny jako stálého hosta, dále též účast zástupce Kraje Vysočina v pracovní skupině ISNOV (kterou zřizuje Sdružení obcí Vysočiny jako návrhový institut pro kroky vedoucí k realizaci Projektu ISNOV), z tohoto důvodu je v návrhu usnesení navržena nominace osob. Rozsah publicity byl projednán s oddělením vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana.

Dotační smlouvu (mezi krajem a Sdružením obcí Vysočiny dle přílohy č. 3) lze uzavřít až po schválení v zastupitelstvech a následném podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci ISNOV (dle přílohy č. 2) všemi smluvními stranami (předpoklad je v prvním pololetí 2014). Z tohoto důvodu je v návrhu usnesení odkládací ustanovení.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

OE nemá připomínky.

Odbor informatiky: podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00778.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu prací na Integrovaném systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina;
nominuje
* zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka paní/pana ......... a paní/pana ......... do předsednictva Sdružení obcí Vysočiny;
* zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka paní/pana ......... a paní/pana ......... do pracovní skupiny Sdružení obcí Vysočiny pro ISNOV;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-35-2013-38, př. 2;
* poskytnout dotaci z kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Čajkovského 654/37, Jihlava, IČO 70812853, ve výši 3 337 150,- Kč dle materiálu RK-35-2013-38, př. 3, s tím, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti až po podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-35-2013-38, př. 2 všemi smluvními stranami.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 5. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz