Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-47

RK-35-2013-47.doc  RK-35-2013-47pr01.doc  RK-35-2013-47pr02.doc  RK-35-2013-47pr03.doc  RK-35-2013-47pr04.doc  RK-35-2013-47pr05.doc  RK-35-2013-47pr06.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-35-2013-47
NázevPřevod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
Zpracoval K. Ubr, P. Kolář
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 z kraje na město.
Kraj a Město se dohodly společně vyřešit nevyhovující prostorové podmínky Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a k tomu uzavřely dne 16. 7. 2012 Smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti. Za tímto účelem Kraj z vlastních prostředků rekonstruoval bývalou školní jídelnu v ulici Komenského č. p. 626. O rekonstrukci bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 14. 8. 2013 a zasláno městu. V souladu s výše uvedenou smlouvou je nyní navrženo převést vzdělávací činnost Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 zřizované krajem na město Ledeč nad Sázavou dnem 1. 1. 2014. Vzdělávací činnost převezme Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod zřízená městem. K tomu je potřebné projednat rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace a příslušné smlouvy. Nejbližší zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou bude dne 25. listopadu 2013.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání zrušení příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 (materiál RK-35-2013-47, př. 2) a návrhy smluv související s převzetím vzdělávací činnosti:
- Smlouva o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 (materiál RK-35-2013-47, př. 1),
- Darovací smlouva (darování movitého majetku městu, materiál RK-35-2013-47, př. 3),
- Smlouva o bezúplatném převodu práv a závazků (materiál RK-35-2013-47, př. 4),
- Darovací smlouva (finanční dar městu na podporu převodu ve výši 316 800 Kč, materiál RK-35-2013-47, př. 5),
- Dohoda u ukončení výpůjčky (Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 již nyní působí v rekonstruovaných prostorách v majetku města, které si kraj vypůjčil; smlouvu je potřebné ukončit dnem převodu školy na město, materiál RK-35-2013-47, př. 6).
Převzetí vzdělávacích činností městem je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 (Úkol B.4: opatření 2).
Uspořené provozní prostředky využije kraj v následujících letech na podporu obcí v souladu se Záměrem na podporu obcí a měst při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce na část budovy č.p. 626 na ulici Komenského v Ledči nad Sázavou uzavřené mezi městem Ledeč nad Sázavou na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele dne 11. 7. 2012 dle materiálu RK-35-2013-47, př. 6 za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-35-2013-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-35-2013-47, př. 1;
* zrušit příspěvkovou organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, dle materiálu RK-35-2013-47, př. 2;
* poskytnout městu Kamenice nad Lipou věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2013-47, př. 3;
* schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu RK-35-2013-47, př. 4;
* poskytnout městu Ledeč nad Sázavou peněžitý dar ve výši 316 800 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2013-47, př. 5.
Odpovědnost OŠMS, OM
Termín 31. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz