Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-44

RK-35-2013-44.doc  RK-35-2013-44pr01.doc  RK-35-2013-44pr02.doc  RK-35-2013-44pr03.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-35-2013-44
NázevJmenování ředitelů škol na základě konkursního řízení
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1260/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS ) zajistit vyhlášení a organizaci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelů škol zřizovaných Krajem Vysočina.
Ve dnech 16.-18. října 2013 proběhly konkursy na pozice ředitelů v těchto organizacích: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava; Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř; Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.
V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, se konkursní komise usnesly, že pro výkon funkce ředitele dané organizace jsou vhodní uchazeči, jejichž seznam je součástí přílohy č. 1 materiálu
RK-35-2013-44 (v příloze se nachází přehled organizací s uvedeným počtem přihlášených uchazečů vč. stanovení jejich pořadí usnesením konkursní komise).
Zápisy z jednání konkursních komisí tvoří přílohu č. 2 materiálu RK-35-2013-44.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje radě kraje na základě výsledků konkursních řízení jmenovat na vedoucí pracovní místa ředitelů uvedených škol uchazeče dle doporučení konkursních komisí (viz příloha č. 3 materiálu RK-35-2013-44).
Ředitelé budou v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jmenováni s účinností od 1. července 2014 na období šesti let, tedy na dobu určitou do 30. června 2020.
StanoviskaOddělení řízení lidských zdrojů: Nemá připomínky k předloženému materiálu a usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - Mgr. Františka Číhala; Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř - Ing. Drahomíru Pourovou; Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - Mgr. Libuši Kolářovou podle materiálu RK-35-2013-44, př. 3.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz