Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-08

RK-35-2013-08.doc  RK-35-2013-08pr01.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-35-2013-08
NázevOdůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o doporučení schválení odůvodnění veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací na akci Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie .

Uvedená akce spočívá v celkové rekonstrukci stávající třípodlažní budovy, která bude rozšířena o přístavbu s novým schodištěm a výtahem. Akce byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2013 schváleného usnesením zastupitelstva kraje 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012. Rada kraje na svém jednání dne 16. 7. 2013 usnesením č. 1226/25/2013/RK rozhodla zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie formou otevřeného řízení. Kraj vycházel při určování postupu v zadávacím řízení z předpokládané hodnoty, která byla stanovena na základě rozpočtových nákladů stavby určených zpracovatelem projektové dokumentace ve výši 49,6 mil. Kč bez DPH. Kraj jako zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek dne 13. 8. 2013 celkem pět nabídek, z toho čtyři nabídky vykazovaly nabídkovou cenu vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky a současně vyšší než 50 mil. Kč. V průběhu posuzování jednotlivých nabídek dospěl zadavatel k názoru, že nepostupoval při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zcela v souladu se Zákonem, neboť z předložených nabídek bylo patrné, že stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky neodpovídala hodnotám zakázek stejného nebo obdobného předmětu plnění. Vzhledem k tomu, že většina nabídek vykazovala cenu vyšší než 50 mil. Kč bez DPH, což je minimální finanční limit pro významnou veřejnou zakázku (§16a Zákona), dospěl zadavatel k závěru, že další pokračování zadávacího řízení by vedlo ze strany zadavatele k porušení postupu stanoveného Zákonem, a proto bylo zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) rozhodnutím hejtmana kraje dne 24. 9. 2013 zrušeno.
S ohledem na popsaný průběh předchozího řízení bude přehodnocena výše předpokládané hodnoty předmětu plnění veřejné zakázky, jejíž výše se odhaduje na 55 - 60 mil. Kč bez DPH, jak vyplývá z Oznámení předběžných informací, které bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 14. 10. 2013 a uveřejněno pod ev. č. VZ 369778.
Minimální lhůta pro podání nabídek na významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce činí 33 dnů. S ohledem na tuto skutečnost bude Zastupitelstvu Kraje Vysočina předkládáno ke schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v časovém předstihu tak, aby bylo možno zahájit veřejnou zakázku okamžitě poté, co bude dopracována zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně projektové dokumentace. Odůvodnění účelnosti bylo zpracováno obdobně s drobnými úpravami jako odůvodnění již zrušené zakázky. Předpoklad předložení návrhu na zahájení zadávacího řízení Radě Kraje Vysočina ke schválení je v prosinci tohoto roku.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie dle materiálu RK-35-2013-08, př. 1.
Zastupitelstvo kraje dle § 156 odst. 4 Zákona schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie dle materiálu RK-35-2013-08, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz