Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2013, které se konalo dne 29. 10. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2013
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 10. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka, L. Joukla.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2013
 2. Zařazení nové akce Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 3. Zařazení nové akce VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 4. Darování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
 5. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
 6. Převody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
 7. Uzavření nepojmenovaných smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
 8. Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
 9. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
 10. Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 3 a M 5
 12. Výkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
 13. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. -Okříšky a Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 16. Zařazení nové akce Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2, návrh na provedení rozpočtového opatření
 17. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 18. Převod tělesa pozemní komunikace mezi obcemi Horní Paseka a Kouty, spojující silnice č. III/12941 a III/13016, do vlastnictví Kraje Vysočina, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní a dalších pozemků v této lokalitě
 19. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
 20. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
 21. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
 22. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
 23. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2013
 26. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
 27. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
 28. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 29. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
 30. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
 31. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
 32. Souhlas s prodloužením výpůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
 33. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 34. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
 35. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací hlášení
 36. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 37. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
 38. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 39. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
 40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
 42. Návrh na uzavření smluv o spolupráci se sponzory kraje na projektu Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
 43. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
 44. Jmenování ředitelů škol na základě konkursního řízení
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
 46. Změny ve školském rejstříku
 47. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
 48. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
 49. Střednědobé plány a vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
 50. Smlouvy o převodu investorství
 51. Odvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
 52. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
 53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za druhou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
 54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.
 55. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
 56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 58. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 59. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
 60. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 61. Monitorovací zpráva č. 3 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
 62. Profil Kraje Vysočina - listopad 2013
 63. Poskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 64. Institut regionů Evropy
 65. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
 66. Rozprava členů rady
Usnesení 1849/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 22, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Zařazení nové akce Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1850/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-02.doc

03. Zařazení nové akce VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Usnesení 1851/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-03.doc

04. Darování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
Usnesení 1852/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 631/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 273 m2 v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná do vlastnictví obce Vyskytná na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 631/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 273 m2 v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-04.doc, RK-35-2013-04, př. 1

05. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
Usnesení 1853/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr směny části pozemku par. č 2215/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 143 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 2215/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě, ve které se Kraj Vysočina a Město Ledeč nad Sázavou zavážou směnit část pozemku par. č. 2215/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 143 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 2215/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-05.doc, RK-35-2013-05, př. 1

06. Převody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
Usnesení 1854/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1558/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/24 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-06.doc, RK-35-2013-06, př. 1

07. Uzavření nepojmenovaných smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
Usnesení 1855/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 Nusle, IČO: 65993390 na straně investora stavebníka:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-07.doc, RK-35-2013-07, př. 1, RK-35-2013-07, př. 2, RK-35-2013-07, př. 3, RK-35-2013-07, př. 4, RK-35-2013-07, př. 5

08. Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
Usnesení 1856/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie dle materiálu RK-35-2013-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-08.doc, RK-35-2013-08, př. 1

09. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
Usnesení 1857/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina, vlastníkem dotčeného pozemku a městysem Uhelná Příbram, investorem stavby, smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže k budoucímu darování části pozemku par. č. 2497/1 v k. ú. Uhelná Příbram zastavěného chodníkem a městys Uhelná Příbram se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.
odpovědnost: OM
termín: 12. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-09.doc, RK-35-2013-09, př. 1

10. Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Usnesení 1858/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2013-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-10.doc, RK-35-2013-10, př. 1

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 3 a M 5
Usnesení 1859/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 500 000 Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 500 000 Kč.
odpovědnost: OM, OE
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-11.doc

12. Výkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
Usnesení 1860/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2595/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 nově oddělený dle GPL č. pl. 192-51/2013 z pozemku par. č. 2595/1 pro k. ú. Sedlejov za kupní cenu 13 900 Kč a pozemek par. č. 1619/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 870 m2 v k. ú. Jihlávka za kupní cenu 45 100 Kč z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-12.doc, RK-35-2013-12, př. 1, RK-35-2013-12, př. 2

13. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. -Okříšky a Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 1861/35/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-13.doc, RK-35-2013-13, př. 1, RK-35-2013-13, př. 2, RK-35-2013-13, př. 3, RK-35-2013-13, př. 4, RK-35-2013-13, př. 5, RK-35-2013-13, př. 6, RK-35-2013-13, př. 7, RK-35-2013-13, př. 8

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1862/35/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-35-2013-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-35-2013-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 6577/4 a 6532/1 v k. ú. Habry zastavěných chodníky do vlastnictví města Habry.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-14.doc, RK-35-2013-14, př. 1

15. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1863/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-35-2013-15, př. 1 a RK-35-2013-15, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-15.doc, RK-35-2013-15, př. 1, RK-35-2013-15, př. 2

16. Zařazení nové akce Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2, návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 1864/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M2 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnictví o částku 500 000 Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-16.doc

17. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1865/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2013-17, př. 1upr1 a RK-35-2013-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-17.doc, RK-35-2013-17, př. 1, RK-35-2013-17, př. 2

18. Převod tělesa pozemní komunikace mezi obcemi Horní Paseka a Kouty, spojující silnice č. III/12941 a III/13016, do vlastnictví Kraje Vysočina, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní a dalších pozemků v této lokalitě
Usnesení 1866/35/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-18.doc, RK-35-2013-18, př. 1, RK-35-2013-18, př. 2, RK-35-2013-18, př. 3, RK-35-2013-18, př. 4, RK-35-2013-18, př. 5

19. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
Usnesení 1867/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s obcí Stříbrné Hory smlouvu zakládající právo provést stavbu v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-35-2013-19, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-19.doc, RK-35-2013-19, př. 1

20. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
Usnesení 1868/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr:
 • směny pozemků par. č. 4653/26 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 3321/67 - ost. plocha, silnice o výměře 160 m2 a par. č. 3321/68 ost. plocha, silnice o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti EDEN Development, a. s, Vršovická 1527/68b, Praha, vše v k. ú. a obci Chotěboř;
 • darování pozemku 4653/28 ost. plocha, ost. komunice o výměře 50 m2, v k. ú. a obci Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • směnit pozemky 4653/26 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina. za pozemky par. č. 3321/67 - ost. plocha silnice o výměře 160 m2 a par. č. 3321/68 ost. plocha, silnice o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti EDEN Development, a. s, Vršovická 1527/68b, Praha, vše v k. ú. a obci Chotěboř;
 • nabýt koupí pozemky par. č. 3821/135 st. plocha, silnice o výměře 19 m2, par. č. 3821/137 - ost. plocha, silnice o výměře 77 m2 a par. č. 3821/141 ost. plocha, silnice o výměře 16 m2 z vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha, Holešovice do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 860 Kč s tím, že kupní cenu v plné výši uhradí společnost Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, Praha 10;
 • převést darem pozemek par. č. 4653/28 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 v k. ú. obci Chotěboř  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky par. č. 3821/102 ost. plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 3821/138 ost. plocha, silnice o výměře 29 m2, par. č. 4653/29 ost. plocha, silnice o výměře 39 m2 a par. č. 4653/30 ost. plocha, silnice o výměře 19 m2 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-20.doc, RK-35-2013-20, př. 1

21. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
Usnesení 1869/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování inženýrských objektů: vodovodní přípojka včetně šachty v délce 61,75 m, pilířek plynoměru, rozvody NN v délce 70 m a chráničky slaboproudu pro semafor (80 m), pro optiku (34 m), pro propojení RACKů (4 m) do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky par. č. 2087/7 o výměře 3 676 m2 a par. č. st. 3234 o výměře 310 m2 vzniklé dle GP č. 2503-28/2013 z pozemku par. č. 2087/7 o výměře 3986 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice z vlastnictví města Moravské Budějovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • formou schválení dodatku Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace předat do hospodaření příspěvkové organizace budovu č. p. 1691 v Moravských Budějovicích postavenou na pozemku st. par. č. 3234, vzniklém dle GP č. 2503-28/2013.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-21.doc, RK-35-2013-21, př. 1

22. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
Usnesení 1870/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemků par. č. 566/5 a par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav dle GP č. 221-85/2011 nově oddělených jako pozemek par. č. 566/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 994 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků par. č. 566/5 a par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav dle GP č. 221-85/2011 nově oddělených jako pozemek par. č. 566/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 994 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-22.doc, RK-35-2013-22, př. 1

23. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1871/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013 dle materiálu RK-35-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. listopadu 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-23.doc, RK-35-2013-23, př. 1

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1872/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6114 Volby do Parlamentu ČR) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 100 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: prosinec 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1873/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 426 555,54 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2013.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-25.doc

26. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1874/35/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 dle materiálu RK-35-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-26.doc, RK-35-2013-26, př. 1

27. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem souhlasit s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod a Komerční bankou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1875/35/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálu RK-35-2013-27, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu RK-35-2013-27, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-27.doc, RK-35-2013-27, př. 1, RK-35-2013-27, př. 2, RK-35-2013-27, př. 3

28. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1876/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 43 200 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-28.doc

29. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS, realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1877/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 344 000 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-29.doc

30. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1878/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a § 3315 - Činnosti muzeí a galerií spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 227 000 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 227 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2013 snížením o částku 227 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o stejnou částku 227 000 Kč v souvislosti s řešením investičních potřeb pro zabezpečení nových expozičních prostor;
 • změnu investičního plánu na rok 2013 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-30.doc, RK-35-2013-30, př. 1

31. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou investičního plánu dané příspěvkové organizace na rok 2013. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1879/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-35-2013-31, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-31.doc, RK-35-2013-31, př. 1

32. Souhlas s prodloužením výpůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s prodloužením výpůjčky pro shora uvedenou příspěvkovou organizaci. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1880/35/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-35-2013-32, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 10. 2018.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-32.doc, RK-35-2013-32, př. 1, RK-35-2013-32, př. 2

33. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu schválit střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1881/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-35-2013-33, př. 1, RK-35-2013-33, př. 2, RK-35-2013-33, př. 3, RK-35-2013-33, př. 4, RK-35-2013-33, př. 5, RK-35-2013-33, př. 6, RK-35-2013-33, př. 7, RK-35-2013-33, př. 8, RK-35-2013-33, př. 9, RK-35-2013-33, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-33.doc, RK-35-2013-33, př. 1, RK-35-2013-33, př. 2, RK-35-2013-33, př. 3, RK-35-2013-33, př. 4, RK-35-2013-33, př. 5, RK-35-2013-33, př. 6, RK-35-2013-33, př. 7, RK-35-2013-33, př. 8, RK-35-2013-33, př. 9, RK-35-2013-33, př. 10

34. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1882/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací hlášení uvedené v materiálu RK-35-2013-34, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2013-34, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 29. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-34.doc, RK-35-2013-34, př. 1

35. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací hlášení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1883/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací hlášení uvedené v materiálu RK-35-2013-35, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2013-35, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 29. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-35.doc, RK-35-2013-35, př. 1

36. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1884/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu uvedenou v materiálu RK-35-2013-36, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2013-36, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 29. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-36.doc, RK-35-2013-36, př. 1

37. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí ukončení realizace projektu Vysočina fandí kultuře. Projednávání se zúčastnila M. Skryjová, úředník oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1885/35/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Vysočina fandí kultuře - propagace dle materiálu RK-35-2013-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 602 353 Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných výdajů projektu Vysočina fandí kultuře - propagace , tj. o 48 006,04 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 48 006,04 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 48 006,04 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace, dle materiálu RK-35-2013-37, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-37.doc, RK-35-2013-37, př. 1, RK-35-2013-37, př. 2

38. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1886/35/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu prací na Integrovaném systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina;
nominuje
 • zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka pana Z. Chláda a pana M. Hyského do předsednictva Sdružení obcí Vysočiny;
 • zástupce Kraje Vysočina a jeho náhradníka paní E. Hornou a pana Z. Chláda do pracovní skupiny Sdružení obcí Vysočiny pro ISNOV;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-35-2013-38, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady Sdružení obcí Vysočiny, se sídlem Čajkovského 654/37, Jihlava, IČO 70812853, ve výši 3 337 150,- Kč dle materiálu RK-35-2013-38, př. 3, s tím, že toto rozhodnutí nabývá účinnosti až po podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-35-2013-38, př. 2 všemi smluvními stranami.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 5. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-38.doc, RK-35-2013-38, př. 1, RK-35-2013-38, př. 2, RK-35-2013-38, př. 3

39. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí, upřesnila radě kraje návrh schválit znění dokladů požadovaných k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1887/35/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2013-39, př. 1, RK-35-2013-39, př. 2, RK-35-2013-39, př. 3, RK-35-2013-39, př. 4, RK-35-2013-39, př. 5, RK-35-2013-39, př. 6, RK-35-2013-39, př. 7, RK-35-2013-39, př. 8, RK-35-2013-39, př. 9, RK-35-2013-39, př. 10, RK-35-2013-39, př. 11, RK-35-2013-39, př. 12, RK-35-2013-39, př. 13, RK-35-2013-39, př. 14, RK-35-2013-39, př. 15, RK-35-2013-39, př. 16, RK-35-2013-39, př. 17, RK-35-2013-39, př. 18, RK-35-2013-39, př. 19, RK-35-2013-39, př. 20, RK-35-2013-39, př. 21, RK-35-2013-39, př. 22, RK-35-2013-39, př. 23, RK-35-2013-39, př. 24, RK-35-2013-39, př. 25, RK-35-2013-39, př. 26, RK-35-2013-39, př. 27.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-39.doc, RK-35-2013-39, př. 1, RK-35-2013-39, př. 2, RK-35-2013-39, př. 3, RK-35-2013-39, př. 4, RK-35-2013-39, př. 5, RK-35-2013-39, př. 6, RK-35-2013-39, př. 7, RK-35-2013-39, př. 8, RK-35-2013-39, př. 9, RK-35-2013-39, př. 10, RK-35-2013-39, př. 11, RK-35-2013-39, př. 12, RK-35-2013-39, př. 13, RK-35-2013-39, př. 14, RK-35-2013-39, př. 15, RK-35-2013-39, př. 16, RK-35-2013-39, př. 17, RK-35-2013-39, př. 18, RK-35-2013-39, př. 19, RK-35-2013-39, př. 20, RK-35-2013-39, př. 21, RK-35-2013-39, př. 22, RK-35-2013-39, př. 23, RK-35-2013-39, př. 24, RK-35-2013-39, př. 25, RK-35-2013-39, př. 26, RK-35-2013-39, př. 27

40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o žádostech o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1888/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 4 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 000 000 Kč;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2013-40, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2013-40, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 12. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-40.doc, RK-35-2013-40, př. 1, RK-35-2013-40, př. 2

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dar státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1889/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Povodí Labe, státní podnik dle materiálu RK-35-2013-41, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Povodí Moravy, s. p. dle materiálu RK-35-2013-41, př. 1 a Povodí Vltavy, státní podnik dle materiálu RK-35-2013-41, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-41.doc, RK-35-2013-41, př. 1, RK-35-2013-41, př. 2, RK-35-2013-41, př. 3

42. Návrh na uzavření smluv o spolupráci se sponzory kraje na projektu Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavřít smlouvy o spolupráci se sponzory kraje na daném projektu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1890/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci dle materiálů RK-35-2013-42, př. 1upr1, RK-35-2013-42, př. 2upr1, RK-35-2013-42, př. 3upr1 a RK-35-2013-42, př. 4upr1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 20. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-42.doc, RK-35-2013-42, př. 1, RK-35-2013-42, př. 2, RK-35-2013-42, př. 3, RK-35-2013-42, př. 4

43. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotaci na realizaci postupového kola soutěže. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1891/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Student Cyber Games, IČO 26678586 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 12 000 Kč dle materiálu RK-35-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-43.doc, RK-35-2013-43, př. 1, RK-35-2013-43, př. 2

44. Jmenování ředitelů škol na základě konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu jmenovat ředitele uvedených škol v souladu se závěry konkurzní komise. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1892/35/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období šesti let na vedoucí pracovní místo ředitele: Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - Mgr. Františka Číhala; Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického Chotěboř - Ing. Drahomíru Pourovou; Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč - Mgr. Libuši Kolářovou podle materiálu RK-35-2013-44, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-44.doc, RK-35-2013-44, př. 1, RK-35-2013-44, př. 2, RK-35-2013-44, př. 3

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1893/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet projektu Schools as learning institutions ve výši 110 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: listopad 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-45.doc

46. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1894/35/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-35-2013-46, př. 1 kód 7A, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2013-46, př. 1 kód 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4Q, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-35-2013-46, př. 1 kód 1A, 1B, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6F, 6G, 6B, 6C, 6E, 6D, 10A, 11A, 12A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-46.doc

47. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem převést vzdělávací činnost Základní školy Ledeč nad Sázavou z kraje na město. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1895/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce na část budovy č.p. 626 na ulici Komenského v Ledči nad Sázavou uzavřené mezi městem Ledeč nad Sázavou na straně půjčitele a Krajem Vysočina na straně vypůjčitele dne 11. 7. 2012 dle materiálu RK-35-2013-47, př. 6 za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-35-2013-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-35-2013-47, př. 1;
 • zrušit příspěvkovou organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, dle materiálu RK-35-2013-47, př. 2;
 • poskytnout městu Ledeč nad Sázavou věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2013-47, př. 3;
 • schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu RK-35-2013-47, př. 4;
 • poskytnout městu Ledeč nad Sázavou peněžitý dar ve výši 316 800 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2013-47, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-47.doc, RK-35-2013-47, př. 1, RK-35-2013-47, př. 2, RK-35-2013-47, př. 3, RK-35-2013-47, př. 4, RK-35-2013-47, př. 5, RK-35-2013-47, př. 6

48. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje projednat návrh na předfinancování uvedených projektů. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1896/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o projektovém záměru Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-35-2013-48, př. 1;
 • vzít na vědomí informaci o projektovém záměru Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu RK-35-2013-48, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ ve výši maximálně 500 000 Kč, pokud bude projekt schválen;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ ve výši maximálně 26 500 000 Kč, pokud bude projekt schválen.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-48.doc, RK-35-2013-48, př. 1, RK-35-2013-48, př. 2

49. Střednědobé plány a vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit Střednědobé plány a vize školských příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel Z. Chlád, odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2013-49, př. 1;
 • vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu
 • RK-35-2013-49, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-49.doc, RK-35-2013-49, př. 1, RK-35-2013-49, př. 2

50. Smlouvy o převodu investorství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvy o převodu investorství k níže uvedeným stavbám. V průběhu jednání přišla M. Kružíková, odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě:
 • „II/344 Rozsochatec most ev. č. 344-006“ dle materiálu RK-35-2013-50, př. 1;
 • „II/345 Chotěboř průtah“, úsek č. 2 - SO 411 Přeložka vedení nn v části 2 a SO 412 Přeložka vedení VN v části 2 dle materiálu RK-35-2013-50, př. 2;
 • „II/339 Ledeč nad Sázavou bodová závada“, SO 411 Přeložka kabelového vedení nn ČEZ Distribuce, a. s. dle materiálu RK-35-2013-50, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-50.doc, RK-35-2013-50, př. 1, RK-35-2013-50, př. 2, RK-35-2013-50, př. 3

51. Odvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1899/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí odvod ve výši ve výši 16 239 542 Kč dle materiálu RK-35-2013-51, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 16 239 550 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 239 550 KČ související s odvodem do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-35-2013-51, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 22. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-51.doc, RK-35-2013-51, př. 1

52. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1900/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-35-2013-52, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 18. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-52.doc, RK-35-2013-52, př. 1

53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za druhou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1901/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 267 300 Kč určenou na financování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-53.doc

54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod nevyčerpaných prostředků ve výši 19 811 795,92 Kč na zvláštním účtu projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.00030“, č.  ú.: 4200176965/6800 na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.00030“ o vratku nevyčerpaných prostředků na účet MPSV ve výši 19 811 795,92;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-54.doc, RK-35-2013-54, př. 1

55. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci shora uvedeného grantového programu. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/35/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 subjektům uvedeným v materiálu RK-35-2013-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-35-2013-53, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-35-2013-55, př. 4;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 subjektům uvedeným v materiálu RK-35-2013-55, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-55.doc, RK-35-2013-55, př. 1, RK-35-2013-53, př. 2, RK-35-2013-55, př. 3, RK-35-2013-55, př. 4

K bodům 56, 57, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 1904/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč s určením pro Domov důchodců Ždírec, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-56.doc, RK-35-2013-56, př. 1

57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1905/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 - Domovy pro seniory, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 2 000 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace navýšení o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-57.doc, RK-35-2013-57, př. 1

58. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1906/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 029 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 029 000 Kč dle materiálu RK-35-2013-58, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 6 029 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2013-58, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2013-58, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-58.doc, RK-35-2013-58, př. 1, RK-35-2013-58, př. 2, RK-35-2013-58, př. 3

59. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu schválit střednědobé plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1907/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-35-2013-59, př. 1;
 • Rozvojový plán 2014 - 2016 Domova Háj, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2013-59, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-59.doc, RK-35-2013-59, př. 1, RK-35-2013-59, př. 2

60. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1908/35/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 15. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-60.doc, RK-35-2013-60, př. 1, RK-35-2013-60, př. 2

61. Monitorovací zpráva č. 3 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o stavu realizace daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1909/35/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) dle materiálu RK-35-2013-61, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2013-61, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-61.doc, RK-35-2013-61, př. 1, RK-35-2013-61, př. 2

62. Profil Kraje Vysočina - listopad 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1910/35/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2013-62, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-62.doc, RK-35-2013-62, př. 1, RK-35-2013-62, př. 2

63. Poskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1911/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši 60 000 Kč KOUS Vysočina, se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 dle materiálu RK-35-2013-63, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-63.doc, RK-35-2013-63, př. 1, RK-35-2013-63, př. 2

64. Institut regionů Evropy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o podání přihlášky k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů Evropy. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1912/35/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o přizvání Kraje Vysočina ke členství v neziskové organizaci Institut regionů Evropy dle materiálu RK-35-2013-64, př. 1;
 • rozhodnout o podání přihlášky k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů Evropy s tím, že ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, resp. dnem kdy bude udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR s členstvím Kraje Vysočina v neziskové organizaci Institut regionů Evropy, pokud k udělení souhlasu dojde později než k rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena;
 • prohlásit skutečnosti uvedené v přihlášce ke členství dle materiálu RK-35-2013-64, př. 2;
ukládá
Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat Ministerstvo vnitra ČR o udělení souhlasu s členstvím Kraje Vysočina v neziskové organizaci Institut regionů Evropy dle § 28 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-64.doc, RK-35-2013-64, př. 1, RK-35-2013-64, př. 2, RK-35-2013-64, př. 3

65. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit shora uvedený projektový záměr. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1913/35/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina viz materiál RK-35-2013-65, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2013-65.doc, RK-35-2013-65, př. 1

66. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 35/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 11. 2013, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2013 dne 29. 10. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 10. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz