Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-37

RK-35-2013-37.doc  RK-35-2013-37pr01.doc  RK-35-2013-37pr02.xls
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-35-2013-37
NázevUkončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí půjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ) na realizaci projektu Vysočina fandí kultuře - propagace a informace o ukončení tohoto projektu.
Usnesením 0063/01/2012 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu Vysočina fandí kultuře - propagace .
Dále Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0159/02/2012/ZK převod finančních prostředků ve výši 602 353 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu z Fondu strategických rezerv a rozhodlo zároveň uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce. Ta byla uzavřena mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism dne 30. 3. 2012. Termín splatnosti půjčky byl stanoven Smlouvou ke dni 31. 12. 2013.
Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace , který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 se schválenými celkovými náklady ve výši 23 247,01 EUR byl zrealizován se součtem celkových nákladů ve výši 12 745,48 EUR, což odpovídá částce celkových nákladů 320 421,26 Kč.
Z této částky po odečtení nezpůsobilých výdajů projektu uznatelných nákladů bylo 85% hrazeno ze zdrojů OP Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 (10 820 EUR, tzn. 272 034,20 Kč) a 15% (1 910,32 EUR, tzn. 48 006,04 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Z důvodu vzniku kurzových rozdílů získala Vysočina Tourism kurzový zisk, který po odečtení nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 381 Kč, činí 1 430,32 Kč.
Mezi hlavní výstupy projektu, kdy si kladl za cíl zvýšit povědomí o kulturních akcích na Vysočině mezi návštěvníky z Dolního Rakouska, patřila tvorba propagačních materiálů, propagace v médiích v ČR a v Rakousku a webová microsite v dvoujazyčné verzi ČJ-NJ. Podrobnější informace o výstupech tohoto projektu jsou součástí přílohy RK-35-2013-37, př. 1, finanční stránka projektu je uvedena v příloze RK-35-2013-37, př. 2.
Dne 4. 10. 2013 obdržel Kraj Vysočina od Vysočina Tourism první splátku části půjčky ve výši 273 845,54 Kč, během měsíce října Vysočina Tourism vrátila tři splátky půjčky ve výši 328 507,46.

Vysočina Tourism nedisponuje volnými zdroji na dofinancování vlastního podílu ve výši 15% celkových uznatelných nákladů, tzn. 48 006,04 Kč. Na základě usnesení číslo 0429/05/2010/ZK, kterým zastupitelstvo kraje schválilo postup při zajištění finanční spoluúčasti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina při vrácení půjček určených na předfinancování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU do rozpočtu zřizovatele, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření spočívající v navýšení příspěvku na provoz u Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů daného projektu. Jedná se o částku 48 006,04 Kč.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina
* vzít na vědomí ukončení projektu Vysočina fandí kultuře - propagace , dle materiálu RK-35-2013-37, př. 1 a RK-35-2013-37, př. 2;
* doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 602 353 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv;
* zvýšit příspěvek na provoz Vysočina Tourism ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných výdajů projektu, tzn. 48 006,04 Kč;
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému e-Dotace - ID O00786.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Vysočina fandí kultuře - propagace dle materiálu
RK-35-2013-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 602 353 Kč v souvislosti s vratkou půjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, 2143 - Cestovní ruch, položky 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných výdajů projektu Vysočina fandí kultuře - propagace , tj. o 48 006,04 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 48 006,04 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 48 006,04 Kč s určením na pokrytí vlastního neinvestičního podílu organizace na spolufinancování projektu Vysočina fandí kultuře - propagace , dle materiálu RK-35-2013-37, př. 2.
Odpovědnost OKPPCR, OE, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz