Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-50

RK-35-2013-50.doc  RK-35-2013-50pr01.doc  RK-35-2013-50pr02.doc  RK-35-2013-50pr03.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-35-2013-50
NázevSmlouvy o převodu investorství
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) zajistila vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu na stavbu II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006 a rozhodnutí - stavební povolení vydané Městským úřadem Havlíčkův Brod, stavebním úřadem pod č. j. ST/1199/2012/Ha ze dne 10. 10. 2012. Jedná se o převod investorství mezi KSÚSV a Krajem Vysočina. Investorství zajišťuje Kraj Vysočina prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH). Akci II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0547/08/2012/ZK. Akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2: investice v dopravě.
Předmětem stavby je rekonstrukce mostu přes potok v k. ú. Rozsochatec. Stávající most bude odstraněn a nahrazen novou mostní konstrukcí. Rovněž bude v minimálním rozsahu opravena vozovka před a za mostem.

Kraj Vysočina prostřednictvím ODSH zajistil vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/345 v Chotěboři na stavbu II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2 a územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Chotěboř, stavebním úřadem pod č. j. MCH_1350/2013/SU-34/328.3/IŠ ze dne 25. 3. 2013. Jedná se o převod investorství mezi Krajem Vysočina a ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku vedení VN a nn. Investorství celé akce zajišťuje Kraj Vysočina prostřednictvím ODSH. Akci II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0513/07/2010/ZK. Akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2: investice v dopravě.
Předmětem stavby je pokračování rekonstrukce průtahu silnice II/345 městem Chotěboř spočívající částečně v obnově krytu (popř. konstrukčních vrstev) vozovky, jejího odvodnění a výstavbě kruhového objezdu, jehož součástí je vynucená přeložka vedení ČEZ.

Kraj Vysočina prostřednictvím ODSH zajistil vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/339 v Ledči nad Sázavou na stavbu II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada a územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Ledeč nad Sázavou, odborem výstavby a životního prostředí pod č. j. 4515/2013/OVZP-OdVUP-6 ze dne 30. 4. 2013. Jedná se o převod investorství mezi Krajem Vysočina a ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku vedení nn. Investorství celé akce zajišťuje Kraj Vysočina prostřednictvím ODSH. Akci II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0550/07/2011/ZK. Akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2: investice v dopravě.
Předmětem stavby je odstranění bodové závady v křižovatce na silnici II/339 spočívající v úpravě oblouku křižovatky a rekonstrukci předmětné komunikace. Součástí stavby je vynucená přeložka vedení ČEZ.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě:
* II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006 dle materiálu RK-35-2013-50, př. 1;
* II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2 - SO 411 - Přeložka vedení nn v části 2 a SO 412 - Přeložka vedení VN v části 2 dle materiálu RK-35-2013-50, př. 2;
* II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada , SO 411 - Přeložka kabelového vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. dle materiálu RK-35-2013-50, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě:
- II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006 dle materiálu RK-35-2013-50, př. 1;
- II/345 Chotěboř - průtah , úsek č. 2 - SO 411 - Přeložka vedení nn v části 2 a SO 412 - Přeložka vedení VN v části 2 dle materiálu RK-35-2013-50, př. 2;
- II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada , SO 411 - Přeložka kabelového vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. dle materiálu RK-35-2013-50, př. 3.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz