Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-29

RK-35-2013-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-35-2013-29
NázevNávrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí 4. splátky půjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ). Půjčka byla poskytnuta Vysočina Tourism na realizaci projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - Newmarkets (dále jen Newmarkets ) na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism dne 24. 3. 2010.
Dne 14. 10. 2013 obdržel Kraj Vysočina od Vysočina Tourism čtvrtou splátku půjčky ve výši 344 000 Kč na základě výše uvedené Smlouvy o půjčce.
Vysočina Tourism realizuje projekt Newmarkets , který byl úspěšně předložen do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
2007-2013. Celkové náklady projektu připadajícího na Vysočina Tourism jsou 1 362 250 Kč, z této částky bude 90% hrazeno ze zdrojů EU (1 226 025 Kč) a 10% (136 225 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0125/02/2010/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 1 362 250 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje na § 2143 Cestovní ruch.
Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce Vysočina Tourism vrací část přijaté půjčky na účet Kraje Vysočina.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 344 000 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 344 000 Kč v souvislosti s vratkou čtvrté splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz