Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-05

RK-35-2013-05.doc  RK-35-2013-05pr01.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-35-2013-05
NázevUzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou.
Na odbor majetkový se obrátilo město Ledeč nad Sázavou, odbor samosprávy, se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na část pozemku par. č. 2215/110, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 143 m2, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina a pozemku par. č. 2215/107, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, který je ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou. Smlouvu o budoucí směnné smlouvě žádá město uzavřít z důvodu zamýšlené realizace stavby Propojení chodníku a úprava parkoviště - Tyršovo nábřeží v Ledči nad Sázavou, jíž bude mj. dotčen výše uvedený krajský pozemek. Na realizaci této stavby bude město žádat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ten neakceptuje smlouvy o právu provést stavbu, ale pouze smlouvy řešící budoucí převod dotčeného pozemku do vlastnictví stavebníka. Jako kompenzaci za část krajského pozemku město nabízí ke směně vlastní pozemek, nacházející se pod tělesem krajské silnice III/01830. Směnná smlouva bude uzavřena po ukončení realizace stavby a geometrickém zaměření, které na své náklady provede město Ledeč nad Sázavou. Žádost města a situace stavby jsou přiloženy jako materiál RK-35-2013-05, př. 1.
U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod je pozemek par. č. 2215/110 zapsán v katastru nemovitostí pro shora uvedené k. ú. a obec na listu vlastnictví 372.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě na část pozemku par. č. 2215/110 v k. ú. Ledeč nad Sázavou. Návrh je v souladu s příslušnými ustanoveními přijatých Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, neboť pozemek bude využíván nekomerčně pro veřejně prospěšné účely. Kraji je naopak nabízen pozemek par. č. 2215/107 v k. ú. Ledeč nad Sázavou, nacházející se pod tělesem silnice III/01830, čímž dojde k sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm.
OM navrhuje radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr směny pozemků v k. ú. Ledeč nad Sázavou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a současně navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít budoucí směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou na výše uvedené pozemky.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr směny pozemků na úřední desce a rozhodnout doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi městem a krajem. Smlouva o budoucí směnné smlouvě není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaS budoucí směnnou pozemků souhlasí majetkový správce Krajská správa a údržba silnic Vysočiny i odvětvový odbor.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr směny části pozemku par. č 2215/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 143 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 2215/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě, ve které se Kraj Vysočina a Město Ledeč nad Sázavou zavážou směnit část pozemku par. č. 2215/110 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 143 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 2215/107 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz