Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-06

RK-35-2013-06.doc  RK-35-2013-06pr01.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-35-2013-06
NázevPřevody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod pozemků mezi obcí Lípa a Krajem Vysočina, zastavěných chodníky
a silnicí III/34814.
Obec Lípa nechala vyhotovit geometrický plán na zaměření části silnice III/34814 a požádala Kraj Vysočina o darování pozemků zastavěných chodníky. Z geometrického plánu dále vyplynulo, že obec Lípa by měla darovat do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek zastavěný silnicí III/34814. Dle geometrického plánu č. 560-353/2012 vyhotoveném firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a. s., Průmyslová 941 se z pozemku par. č. 1558/25 oddělil pozemek par. č. 1558/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 a z pozemku par. č. 1567/1 se oddělil pozemek par. č. 1567/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2 a pozemek par. č. 1567/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina výše uvedené pozemky nabyl na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod vede tyto pozemky na LV 302. Kraj Vysočina by výše oddělené pozemky měl převést do vlastnictví obce Lípa, neboť jsou zastavěny chodníky. Dále se na základě výše uvedeného geometrického plánu z pozemku par. č. 1558/24 oddělil pozemek par. č. 1558/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2. Pozemek par. č. 1558/30 je zastavěn tělesem silnice III/34814, proto by jej měla obec Lípa převést do vlastnictví Kraje Vysočina. Obec Lípa nabyla tento pozemek dle zákona č. 172/1991 Sb. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod vede tento pozemek na LV 10001.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2 , par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa. Tomu však musí předcházet zveřejnění záměru darování výše uvedených pozemků na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
OM navrhuje nabýt pozemek par. č. 1558/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 560-353/2012 z pozemku par. č. 1558/24 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina, neboť je zastavěn silnicí III/34814.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa a nabýt darem pozemek par. č. 1558/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/24 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky: par. č. 1558/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/25, par. č. 1567/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 858 m2, par. č. 1567/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2 oddělené z pozemku par. č. 1567/1 dle geometrického plánu
č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
* nabýt darem pozemek par. č. 1558/30 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 oddělený z pozemku par. č. 1558/24 dle geometrického plánu č. 560-353/2012 v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz