Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-52

RK-35-2013-52.doc  RK-35-2013-52pr01.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-35-2013-52
NázevII/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu prohlášení skutečností k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda. Žádost o poskytnutí podpory tohoto projektu byla předložena do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ). Projekt může získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF ) ve výši 85 % způsobilých výdajů a státního rozpočtu České republiky ve výši 5 % způsobilých výdajů. V závěru rozpočtového období Evropské unie 2007 - 2013 může tento projekt napomoci zcela dočerpat disponibilní zdroje alokace na přípravu a realizaci projektů dopravní infrastruktury v rámci programu OP AT-CZ. Předpokládané úspory podílu ERDF u projektů z oblasti dopravy v Kraji Vysočina činí 452 454 €, kdežto částka ERDF požadovaná v projektové žádosti dosahuje výše 1 221 523 €. Výše státního podílu se odvíjí od částky přiznané z ERDF.
Návrh řešení Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0257/04/2013/ZK rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Rada kraje usnesením č. 1567/29/2013/RK rozhodla o předložení žádosti o dotaci dle materiálu RK-29-2013-10, př. 1 a prohlásila skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2013-10, př. 2. Příslušnou projektovou žádost ODSH zpracoval a předložil k hodnocení dne 16. 9. 2013.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-35-2013-52, př. 1.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor ekonomický: V případě, že příspěvek z ERDF nebude činit nárokovaných 85 % způsobilých výdajů, je třeba počítat s nárůstem vlastního podílu kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-35-2013-52, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 18. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz