Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-58

RK-35-2013-58.doc  RK-35-2013-58pr01.xls  RK-35-2013-58pr02.doc  RK-35-2013-58pr03.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-35-2013-58
NázevNávrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh na dofinancování sociálních služeb na rok 2013. Jedná se o služby, jejichž financování je v tomto roce bez další dotace z rozpočtu kraje nedostatečné. U některých z nich došlo ke snížení dotace z MPSV. V jiných případech bylo nezbytné rozšíření kapacity (např. osobní asistence, jež se poskytuje bez časového omezení a umožňuje seniorům nebo osobám zdravotně postiženým setrvat v přirozeném prostředí, nebo pečovatelská služba, jež umožňuje zůstat seniorům v jejich přirozeném prostředí), nebo svou činností podporují vzdělávání a integraci osob se zdravotním postižením. V některých případech jsou ještě řešeny dopady ukončení individuálního projektu na financování sociálních služeb prevence, které negativně poznamenalo celý systém sociálních služeb. Objem finančních prostředků k pokrytí této pomoci NNO pro zajištění poskytování sociálních služeb činí 6 029 000 Kč. Mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude částka rozdělena dle materiálu RK-35-2013-58, př. 1. Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu sociálních služeb v kraji při zachování personálního zabezpečení s úrovní odměňování odpovídající obdobným službám. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2.
Poskytnutí dotace bude řešeno rozpočtovou změnou na kapitole Sociální věci.
Návrh řešení Doporučujeme schválit poskytnutí dotace na rok 2013 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 029 000 Kč dle materiálu RK-35-2013-58, př. 1. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v materiálu RK-35-2013-58, př. 2.
Odbor sociálních věcí navrhuje na pokrytí dotací schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 029 000 Kč při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 23. 10. 2013 činí 53 853 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00701-01.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 029 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 029 000 Kč dle materiálu
RK-35-2013-58, př. 1;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 6 029 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-35-2013-58, př. 1;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2013-58, př. 2.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 15. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz