Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-55

RK-35-2013-55.doc  RK-35-2013-55pr01.pdf  RK-35-2013-55pr02.pdf  RK-35-2013-55pr03.pdf  RK-35-2013-55pr04.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-35-2013-55
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 0419/05/2013/ZK dne 17. 9. 2013 byla schválena výzva grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace poskytujících sociální služby. Celkový objem finančních prostředků tohoto grantového programu je 2 000 000 Kč.
Uzávěrka programu byla 15. 10. 2013. V tomto termínu bylo doručeno celkem 22 žádostí. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor jmenovaný zastupitelstvem kraje. Zasedání řídícího výboru proběhlo dne 22. 10. 2013. Z důvodu administrativního nesouladu s výzvou programu byly vyřazeny 2 žádosti a 1 z důvodu požadavku na neinvestiční dotaci, což je v rozporu s výzvou grantového programu. 19 žádostí postoupilo k dalšímu hodnocení. Na základě projednání členy řídícího výboru bylo 11 žádostí navrženo k podpoře. (projekty navržené k podpoře byly vybrány podle pořadí, kterého dosáhly v bodovém hodnocení - až do vyčerpání alokace byly doporučeny k plné podpoře; u posledního projektu před vyčerpáním alokace byl návrh podpory oproti požadavku snížen; projekty, které zůstaly tímto způsobem pod čarou nebyly k podpoře doporučeny) Alokace byla vyčerpána v plné výši. Materiály z jednání řídícího výboru jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení řídícího výboru byl zpracován návrh na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.
Tento grantový program byl realizován již v předchozích dvou letech a setkal se s velkým ohlasem u poskytovatelů sociálních služeb, protože finance na investice získávají s velkými obtížemi. Jedná se o stabilní služby na území kraje a dotace na investice je prospěšná pro jejich další rozvoj.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2013-55, př. 1, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-35-2013-55, př. 2 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-22-2012-22, př. 4, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2013-55, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 subjektům uvedeným v materiálu RK-35-2013-55, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 subjektům, na projekt a ve výši dle přílohy RK-35-2013-55, př. 2 podle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-35-2013-55, př. 4;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013 subjektům uvedeným v materiálu RK-35-2013-55, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz