Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-12

RK-35-2013-12.doc  RK-35-2013-12pr01.pdf  RK-35-2013-12pr02.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-35-2013-12
NázevVýkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Majetkový odbor obdržel dopis Českých drah, Regionální správy Brno se sdělením, že část silnice III. třídy č. 02321 v k. ú. Sedlejov se nachází na části pozemku par. č. 2595/1 a část silnice III. třídy č. 13419 v k. ú. Jihlávka se nachází na části pozemku par. č. 1619/8. Dle požadavku ČD, a.s. byly uzavřeny nájemní smlouvy a zahájena příprava prodeje pozemků. České dráhy, a.s. zadaly vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků. Nyní je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Předkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami výše uvedených silnic dle vyhotovených geometrických plánů, a to č. pl. 192-51/2013 pro k. ú. Sedlejov a č. pl. 219-51/2013 pro k. ú. Jihlávka. Odbor majetkový navrhuje uzavřít kupní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Českými dráhami, a.s., a to na pozemek par. č. 2595/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 nově oddělený dle GPL č. pl. 192-51/2013 z pozemku par. č. 2595/1 pro k. ú. Sedlejov a dále na pozemek par. č. 1619/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 870 m2 nově oddělený dle GPL č. pl. 219-51/2013 z pozemku par. č. 1619/8 pro k. ú. Jihlávka.
Kupní ceny pozemků jsou složeny:
* k. ú. Sedlejov výše kupní ceny 13 900 Kč - cena obvyklá dle znaleckého posudku 5 180 Kč (tj. 35 Kč/m2), částka za vyhotovení znaleckého posudku 2 000 Kč, částka za vyhotovení GPL na oddělení pozemku 4 920 Kč, kolek 1 000 Kč a náklady ČD na zpracování technické složky 800 Kč.
* k. ú. Jihlávka výše kupní ceny 45 100 Kč - cena obvyklá dle znaleckého posudku 30 450 Kč (tj. 35 Kč/m2), částka za vyhotovení znaleckého posudku 3 000 Kč, částka za vyhotovení GPL na oddělení pozemku 7 650 Kč, kolek 1 000 Kč a náklady ČD na zpracování technické složky 3 000 Kč,
Výše ceny byla několikrát vůči ČD rozporována, u pozemku v k.ú. Jihlávka byla původně požadovaná kupní cena ze znaleckého posudku prodávajícím snížena a v obou případech byly odmítnuty některé výdaje ČD jako neoprávněné. V požadované ceně jsou diskutabilní pouze náklady prodávajícího na zpracování případu, které jsou dle jeho vnitřního předpisu požadovány po kupujících standardně. Tyto náklady se nepodařilo ani přes nesouhlasný dopis náměstka hejtmana eliminovat. OM přesto navrhuje kupní smlouvy uzavřít, v případě neuzavření by kraj musel dále hradit nájemné. Většinu ze zaplacených cen bude možné získat zpět ze státní dotace.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.
StanoviskaUsnesením 1684/32/2012/RK ze dne 25. 9. 2012 rada kraje rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na pozemky zastavěné silnicemi II. a III. třídy mezi Českými dráhami, a.s. na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce a uhradit částky za bezesmluvní užívání pozemků dle splátkových kalendářů, vše v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-32-2012-20, př. 1 v k. ú. Sedlejov, RK-32-2012-20, př. 2 v k. ú. Jihlávka a RK-32-2012-20, př. 3 v k. ú. Leština u Světlé.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2595/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 nově oddělený dle GPL č. pl. 192-51/2013 z pozemku par. č. 2595/1 pro k. ú. Sedlejov za kupní cenu 13 900 Kč a pozemek par. č. 1619/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 870 m2 v k. ú. Jihlávka za kupní cenu 45 100 Kč z vlastnictví Českých drah, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz