Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-27

RK-35-2013-27.doc  RK-35-2013-27pr01.doc  RK-35-2013-27pr02.doc  RK-35-2013-27pr03.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-35-2013-27
NázevKontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) předložila zřizovateli návrh Smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s.
Smlouva o kontokorentním úvěru předložená nemocnicí obsahuje následující podmínky:
* banka se zavazuje poskytovat nemocnici kontokorentní úvěr do výše limitu ve výši 35 000 tis. Kč;
* účel úvěru: financování krátkodobých pohledávek;
* úvěr je úročen indexovou úrokovou sazbou z O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,46 % p. a. Úrokovací období je 1 den.
* ceny za kontokorentní úvěr:
* cena za realizaci úvěru se nesjednává,
* cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,15 % p. a. z nečerpané jistiny kontokorentního úvěru.
* nemocnice zaplatí poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc způsobem podle Sazebníku,
* odkládací podmínky čerpání úvěru:
- předložení smlouvy s VZP, případně dalšími zdravotními pojišťovnami,
- smlouva o ručení (Kraj Vysočina);
* doba čerpání úvěru se předpokládá do 18. 11. 2014.
Potřeba úvěru vyplývá ze zhoršení ekonomické situace nemocnice v oblasti volných peněžních prostředků, jejíž příčinou jsou snížené zálohy od zdravotních pojišťoven. Nemocnice současně eviduje mírné zpoždění úhrad faktur na straně VZP. Poskytovatel úvěru byl vybrán na základě veřejné zakázky.
Žádost nemocnice je obsažena v materiálu RK-35-2013-27, př. 1, smlouva o úvěru je obsažena v materiálu RK-35-2013-27, př. 2, smlouva o ručení Kraje Vysočina v materiálu RK-35-2013-27, př. 3.
Návrh řešení Potřeba úvěru vychází z ekonomické situace nemocnice, neboť výsledek hospodaření za období 1. - 8. / 2013 vykazuje ztrátu -33,3 mil. Kč a saldo Pohledávky z obchodního vztahu mínus Závazky z obchodního vztahu je cca -50 mil. Kč.
Odbor zdravotnictví na základě výše uvedeného navrhuje radě
- souhlasit s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálu
RK-35-2013-27, př. 2,
- doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu RK-35-2013-27, př. 3.
Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě.
O uzavření smlouvy o ručení (převzetí ručitelského závazku) je příslušné dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodnout zastupitelstvo kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k předloženému materiálu. Smlouva o ručení bude zobrazena v účetnictví kraje.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálu RK-35-2013-27, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o ručení dle materiálu RK-35-2013-27, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz