Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-22

RK-35-2013-22.doc  RK-35-2013-22pr01.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-35-2013-22
NázevDarování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemku ve vlastnictví kraje zastavěného chodníkem a veřejným prostranstvím do vlastnictví města Přibyslav.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se žádostí o majetkoprávní vypořádání geometrického plánu č. 221-85/2011 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav (dále jen GP), kterým nechala zaměřit těleso silnice III/3506 v zastavěné části obce.
Na základě výše uvedeného GP navrhuje OM provést darování nově odděleného pozemku par. č. 566/6 v k. ú. Dolní Jablonná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav. Pozemek vznikl oddělením z pozemků par. č. 566/5 a par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod vede na listu vlastnictví č. 50 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník obou pozemků je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou darovací smlouvy.
OM navrhuje zveřejnit záměr darování nově odděleného pozemku na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tento pozemek do vlastnictví města Přibyslav. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemek do vlastnictví města. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaODSH i KSÚSV souhlasí s darováním pozemku do vlastnictví města.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování částí pozemků par. č. 566/5 a par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav dle GP č. 221-85/2011 nově oddělených jako pozemek par. č. 566/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 994 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků par. č. 566/5 a par. č. 2088 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav dle GP č. 221-85/2011 nově oddělených jako pozemek par. č. 566/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 994 m2 v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz