Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-31

RK-35-2013-31.doc  RK-35-2013-31pr01.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-35-2013-31
NázevZměna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením č. 0494/10/2013/RK dne 19. 3. 2013 schválila investiční plán Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013 včetně závazných ukazatelů.
Návrh řešení Divadlo požádalo o změnu čerpání investičního plánu. Návrh změn je uveden v materiálu
RK-35-2013-31, př. 1.
Změna se týká nemovitého majetku. Organizace se rozhodla převést 100 tis. Kč z položky určené na opravy movitého majetku na opravy nemovitého majetku. Důvodem je řešení havarijního stavu střechy a proskleného světlíku v pasáži budovy divadla Komenského ul. 1357/24, kde dochází k protékání dešťové vody.
Radě kraje se doporučuje schválit úpravu investičního plánu na rok 2013, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace, přičemž změna nemá žádný dopad na rozpočet kraje.
StanoviskaEkonomický odbor k materiálu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2013 dle materiálu RK-35-2013-31, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz