Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-48

RK-35-2013-48.doc  RK-35-2013-48pr01.doc  RK-35-2013-48pr02.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-35-2013-48
NázevModernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
Zpracoval K. Ubr
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší pokračování systémové modernizace vybavení technických středních škol a nově navrhuje modernizovat vybavení gymnázií pro badatelské aktivity v přírodních vědách.
Jedním z problémů, které provází vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a stavebních oborech, je zastaralé technické vybavení středních škol. Na tuto skutečnost upozorňují nejen samy školy, ale také firmy, které zaměstnávají jejich absolventy (podpora technických oborů je např. jedním z doporučení Skupiny pro ekonomický rozvoj kraje, opatření B.1.1).
Obdobná je situace v gymnáziích ve vztahu k přírodním vědám. Ve školách sice je základní zařízení, avšak nedostatečné je vybavení moderními vědeckými přístroji. Právě takové přístroje umožní vyučujícím přiblížit výzkumnou práci žákům prostřednictvím praktických badatelských činností.
Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) vyhlásil dne 3. 10. 2013 výzvu pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu se zaměřením Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku.
V září byla zahájena realizace krajského projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (dále jen PTO ), v jehož rámci mohly odborně zaměřené školy a gymnázia získat mimo jiné prostředky na pořízení vybavení. Záměry jednotlivých škol byly koordinovány s připravovanou výzvou ROP Jihovýchod. V rámci PTO se s ohledem na rámec nastavený poskytovatelem dotace spíše na méně nákladné zařízení zohledňující individuální potřeby škol. V rámci výzvy ROP tedy bude řešeno systémové pořízení nákladných strojů a přístrojů pro výuku. Vzhledem k finančnímu omezení programu a účelnosti využití vybavení je navrženo
- pokračovat v modernizaci center technického a stavebního vzdělávání (návaznost na krajské programy CNC výuková pracoviště , Učebny mechatroniky a Moderní měření a projekt Od myšlenky k výrobku )
- vytvořit učebny s badatelskými pracovišti (pořídit vědecké přístrojové vybavení a vybudovat pro ně nezbytné zázemí) v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žákyň a vyrovnanost podílu chlapců a dívek.
Cílem je posílit zázemí pro praktické činnosti žáků a žákyň, v odborně zaměřených středních školách vytvořit lepší předpoklady pro přípravu žáků na odbornou praxi ve firmách a pro snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání, v gymnáziích posílit zázemí pro badatelské činnosti jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu. Moderní vybavení též přispěje ke zvýšení motivace žáků základních škol volit technické či přírodovědné zaměření středoškolského studia. Při vytipování strojů a přístrojů se soustřeďujeme na ty, které přesahují běžné možnosti škol.
Projekty jsou podrobněji popsány v materiálech RK-35-2013-48, př. 1 a RK-35-2013-48, př. 2.
Projekty jsou v souladu s opatřením 2.1.2 Programu rozvoje Kraje Vysočina a v souladu s úkolem A8 Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Kraje Vysočina.
OŠMS z důvodu odlišného zaměření navrhuje předložit dva projekty, a to Od myšlenky k výrobku 2 (modernizace vybavení center technického a stavebního vzdělávání) a Badatelská centra pro přírodní vědy (učebny s výzkumnými pracovišti a zázemím na gymnáziích). Do přípravy jsou zapojeny jednotlivé školy. Celková výše nákladů na oba projekty je plánována na 90 000 tis. Kč, na každý z projektů polovina. Dle výzvy budou náklady plně hrazeny z prostředků ROP, tedy bez spolufinancování kraje.
Předpokládané náklady na pořízení vybavení budou činit 89 000 tis. Kč a 1 000 tis. Kč na administrativní zajištění realizace (odměny realizačního týmu včetně odvodů + dodavatel veřejné zakázky + auditor + povinná publicita). Pořízení vybavení bude v obou případech realizováno veřejnými zakázkami na dodávky nadlimitní s rozdělením na části dle § 98 zákona 137/2006 Sb.
Úhrady za pořízení věcí budou probíhat formou tzv. modifikovaných plateb (dodavatel vystaví fakturu s dostatečnou dobou splatnosti, kraj předloží fakturu ÚRR, obdrží prostředky a zaplatí dodavateli). Součástí projektu Badatelská centra pro přírodní vědy jsou rovněž stavební úpravy v celkové rozpočtované hodnotě 26 mil. Kč. Po projednání s majetkovým odborem nebude pro tyto výdaje navržen systém modifikovaných plateb a bude potřebné předfinancování z prostředků kraje.
Prostředky na administraci budou hrazeny průběžně z rozpočtu kraje a uhrazeny po závěrečném vyúčtování. Z praktických důvodů (snížení rizika při předkládání velkých faktur za dodávky věcí a stavební úpravy) je navrženo zajistit předfinancování administrativních nákladů projektů z rozpočtu kraje (1 000 tis. Kč). Dále bude potřebné počítat s úhradou zvýšených nákladů na výběrová řízení. Náklady na službu advokátní kanceláře v případě výběrových řízení s rozdělením na části přesahují řádově o desítky tis. Kč náklady poskytované z ÚRR (60 tis. Kč).
V současné době jsou ve spolupráci se školami finalizovány projektové žádosti. Termín předložení není stanoven (průběžná výzva), nicméně dle předběžných informací z ÚRR bude účelné předložit projektové žádosti co nejdříve po zveřejnění výzvy.
Návrh řešení OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání návrh na předfinancování projektů Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní vědy .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
- vzít na vědomí informaci o projektovém záměru Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu
RK-35-2013-48, př. 1;
- vzít na vědomí informaci o projektovém záměru Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu´RK-35-2013-48, př. 2;
- schválit záměr zajistit předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku 2 ve výši maximálně 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, pokud bude projekt schválen;
- schválit záměr zajistit předfinancování projektu Badatelská centra pro přírodní vědy ve výši maximálně 26 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů, pokud bude projekt schválen.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz