Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-13

RK-35-2013-13.doc  RK-35-2013-13pr01.doc  RK-35-2013-13pr02.doc  RK-35-2013-13pr03.doc  RK-35-2013-13pr04.doc  RK-35-2013-13pr05.doc  RK-35-2013-13pr06.doc  RK-35-2013-13pr07.doc  RK-35-2013-13pr08.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-35-2013-13
NázevZadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. -Okříšky a Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou
Zpracoval J. Tvrzová, S. Munduch
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky a Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou .
V rámci realizace projektových záměrů Kraje Vysočina na čerpání prostředků z Integrovaného operačního programu, Služby v oblasti sociální integrace, Aktivita A, Oblast intervence 3.1 byla vypracována kompletní dokumentace pro provedení akce Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. Předmětem této akce je vybudování celkem 5 objektů určených pro poskytování pobytových sociálních služeb v malé domácnosti pro 5 x 6 klientů Domova bez zámku (dříve ÚSP Jinošov, 1 lůžko v této kapacitě bude vytvořeno pro odlehčovací službu), z toho 2 objekty budou vybudovány v lokalitě městyse Okříšky, 2 objekty v obci Pucov a jeden objekt ve městě Jaroměřice nad Rokytnou. Obě veřejné zakázky budou pro účely zadávacího řízení rozděleny s ohledem na místo jejich budoucího plnění do dvou částí, a to Okříšky 1 (část 1) a Okříšky 2 (část 2) a Pucov 1, Pucov 2 (část 1) a Jaroměřice nad Rokytnou (část 2). Na obě stavební akce byly zpracovány projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky byla stanovena v celkové výši 15 411 437 Kč bez DPH, předpokládaná hodnota veřejné zakázky Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou byla stanovena v celkové výši 23 145 955 Kč bez DPH.
Předpokládané hodnoty odpovídají finančnímu limitu pro podlimitní veřejnou zakázku. Provedením této zakázky bude dokončena infrastruktura pro bydlení klientů bývalého ÚSP Jinošov.
V souladu s § 86 Zákona byla ve dnech 27. 5. 2013 a 29. 5. 2013 odeslána do Věstníku veřejných zakázek předběžná oznámení veřejných zakázek, která byla zveřejněna ve dnech 28. 5. 2013 a 30. 5. 2013 pod ev. č. VZ 355321 a 355595. Podmínka Zákona pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejných zakázek dle materiálů RK-35-2013-13, př. 1
a RK-35-2013-13, př. 2
* rozhodnout o způsobu zadávání veřejných zakázek na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky a Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálů RK-35-2013-13, př. 3 a RK-35-2013-13, př. 4
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky dle materiálů
RK-35-2013-13, př. 5 a RK-35-2013-13, př. 6
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle doplněných materiálů
RK-35-2013-13, př. 7 a RK-35-2013-13, př. 8.

K provedení zadávacích řízení navrhuje OM tyto termíny a kritéria:
- odeslání oznámení o zakázkách do Věstníku veřejných zakázek - do 1. 11. 2013 (předpoklad)
- konec lhůty pro podávání nabídek - 25. 11. 2013 (předpoklad)
- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Termíny uvedené v přiložených materiálech jsou pouze orientační, budou upřesněny v závislosti na obdržení písemného souhlasu poskytovatele dotace (MPSV ČR) se zahájením zadávacího řízení. Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 Zákona. OM si vyhrazuje změnu obsahu Zadávací dokumentace na základě požadavků a připomínek poskytovatele dotace.
StanoviskaUsnesení rady kraje 2075/41/2011/RK ze dne 20. 12. 2011 (rada kraje uložila odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Transformace ÚSP Jinošov II. v rámci IOP k výzvě č. 7).
Usnesení rady kraje 0838/16/2013/RK ze dne 7. 5. 2013 (rada kraje schválila oznámení příjemce o změnách v projektech).
OSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejných zakázek dle materiálů RK-35-2013-13, př. 1 a RK-35-2013-13, př. 2;
rozhoduje
* zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2013-13, př. 3;
* zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou formou otevřeného řízení dle Zákona v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-35-2013-13, př. 4;
jmenuje
* komise pro otevírání obálek dle materiálů RK-35-2013-13, př. 5 a RK-35-2013-13, př. 6;
* hodnotící komise dle doplněných materiálů RK-35-2013-13, př. 7 a RK-35-2013-13, př. 8.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz