Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-30

RK-35-2013-30.doc  RK-35-2013-30pr01.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-35-2013-30
NázevMuzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá rozpočtovým opatřením spočívajícím v převodu provozních prostředků Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, do investičního fondu na krytí nákladů spojených s doplněním elektronického zabezpečovacího systému (dále EZS ) o předmětovou ochranu detekčními prvky v nových expozicích na zámku v Třebíči.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0547/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace) zahrnující v případě Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace zvýšené náklady související s doplněním systému EZS o předmětovou ochranu detekčními prvky v nových expozicích na zámku v Třebíči. Z tohoto důvodu zaslalo Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, žádost o převod
227 tis. Kč z provozních prostředků do investičního fondu na nákup EZS v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření - snížení § 3315 položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 227 tis. Kč při současném zvýšení § 3315 položky, 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, o částku 227 tis. Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, určenou na zajištění nákladů souvisejících s doplněním systému EZS o předmětovou ochranu detekčními prvky v nových expozicích na zámku v Třebíči, které budou pořízeny v roce 2013. Po její realizace organizace doloží odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu doklady prokazující použití dotace na stanovený účel.
Finanční prostředky budou poskytovány jako dotace na investice dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a § 3315 - Činnosti muzeí a galerií spočívající ve snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 227 000 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 227 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, pro rok 2013 snížením o částku 227 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o stejnou částku 227 000 Kč v souvislosti s řešením investičních potřeb pro zabezpečení nových expozičních prostor;
* změnu investičního plánu na rok 2013 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2013-30, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz