Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-40

RK-35-2013-40.doc  RK-35-2013-40pr01.doc  RK-35-2013-40pr02.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-35-2013-40
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Zpracoval2013-40Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělstvípro: jednání rady kraje č. 35/2013 dne 29. 10. 2013zpracoval (a): O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 06/06 (dále jen Zásady ). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK, upraveny Dodatkem č. 2, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0505/07/2007/ZK s účinností dnem 1. 1. 2008, upraveny Dodatkem č. 3, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 23. 3. 2010 usnesením č. 0118/02/2010/ZK s účinností dnem 23. 3. 2010, upraveny Dodatkem č. 4, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0575/07/2010/ZK s účinností dnem 1. 1. 2011, upraveny Dodatkem č. 5, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 13. 12. 2011 usnesením č. 0605/07/2011/ZK s účinností dnem 1. 1. 2012, upraveny Dodatkem č. 6, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0616/08/2012/ZK s účinností dnem 1. 1. 2013 a upraveny Dodatkem č. 7, který byl zastupitelstvem kraje schválen dne 19. 2. 2013 usnesením č. 0075/01/2013/ZK s účinností dnem 19. 2. 2013.

Žádosti byly posouzeny podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Seznam žádostí o poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-35-2013-40, př. 1. Seznam žádostí o neposkytnutí finančního příspěvku podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 (dále jen dotace ) je uveden v materiálu RK-35-2013-40, př. 2. Žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-35-2013-40, př. 1 ve výši 4 865 043 Kč. Materiál RK-35-2013-40, př. 1 a materiál RK-35-2013-40, př. 2 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Vzhledem k tomu, že schválené finanční prostředky v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, na kapitole Zemědělství, položce Lesní hospodářství (22 500 000 Kč) byly vyčerpány ve výši 20 875 242 Kč (zůstatek 1 624 758 Kč), žádosti předkládané ke schválení jsou dle materiálu RK-35-2013-40, př. 1 ve výši 4 865 043 Kč a žádosti, které budou zkontrolovány činí 759 270 Kč, navrhujeme provést rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 4 000 000 Kč.
Jedním z důvodů zvýšeného čerpání finančních příspěvků na hospodaření v lesích z Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 bylo schválení a proplácení žádostí o finanční příspěvky podaných v roce 2012 a převedených do letošního roku. Aby se podobné situaci v následujícím období předešlo, připravuje odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství úpravu předmětných Zásad pro období 2014 - 2020. Tyto úpravy budou záviset na podobě nařízení vlády pro rok 2014 řešící poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ze státního rozpočtu.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:
- vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
- rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 žadatelům uvedeným v materiálu
RK-35-2013-40, př. 1;
- rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 žadatelům uvedeným v materiálu
RK-35-2013-40, př. 2.
Žádosti jsou zaevidovány v systému e-Dotace, přílohy jsou rozšířeny o důvod krácení, dotační titul, adresu žadatele a evidenční číslo žádosti.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádostí Oznámením o poskytnutí či neposkytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaOdbor informatiky: Uvedené položky byly zaevidovány v systému e-Dotace pod ID ZZ00009.2486 - ZZ00009.2674.
Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav v kapitole Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství určené na příspěvky na hospodaření v lesích je 1 624 758 Kč. Aktuální stav na kapitole Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 23. 10. 2013 činí 53 853 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 Pěstební činnost o částku 4 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 000 000 Kč;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5,6 a 7, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2013-40, př. 1;
* rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2013-40, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 2013- 11- 12
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz