Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-59

RK-35-2013-59.doc  RK-35-2013-59pr01.xls  RK-35-2013-59pr02.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-35-2013-59
NázevStřednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Zpracoval L. Hondlová, J. Bína, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá radě kraje ke schválení střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období let 2014 - 2016.
U Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, bude z důvodu nového projednání střednědobého plánu (projednání nové organizační struktury v příspěvkové organizaci), střednědobý plán předložen v rámci samostatného materiálu v prvním pololetí roku 2014. Na základě usnesení č. 0514/12/2012/RK ze dne 20. 3. 2012 schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina (dále jen Pravidla ), kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění. V článku 4 odst. 5) písm. b) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na 2-4 kalendářní roky.
Návrh řešení V souladu s Pravidly zpracovaly a předložily příspěvkové organizace za odvětví sociální péče návrhy střednědobých plánů na období let 2014 - 2016. Návrhy střednědobých plánů byly projednány se všemi řediteli příspěvkových organizací.
Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí střednědobé plány příspěvkových organizací (kromě Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace) za odvětví sociální péče dle přílohy č. 1 materiálu RK-35-2013-59.
Tři z příspěvkových organizací kraje zapojených do procesu transformace pobytových sociálních služeb mají pro účely čerpání dotací z Integrovaného operačního programu na výstavbu nových objektů nad rámec střednědobých plánů schválené tzv. transformační plány. Domov Háj, příspěvková organizace nemá obdobný dokument schválený, protože do tohoto čerpání nebyl zapojen. Nyní však tato organizace podala projekt na financování provozních nákladů bydlení komunitního typu a pro jeho účely musí mít vypracovaný rozvojový plán schválený radou kraje. Tento dokument proto navrhujeme ke schválení v příloze 2 tohoto materiálu.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-35-2013-59, př. 1;
schvaluje
Rozvojový plán 2014 - 2016 Domova Háj, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-35-2013-59, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz