Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-28

RK-35-2013-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-35-2013-28
NázevNávrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí 3. splátky půjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism ). Půjčka byla poskytnuta Vysočina Tourism na realizaci projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 (dále jen Marketing 2013 ) na základě Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina a Vysočina Tourism dne 12. 5. 2010.
Dne 15. 10. 2013 obdržel Kraj Vysočina od Vysočina Tourism třetí splátku půjčky ve výši 43 200 Kč od Vysočina Tourism na základě Smlouvy o půjčce na realizaci projektu Marketing 2013 . Tento projekt realizuje Vysočina Tourism na základě úspěšné žádosti do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 (dále jen ROP ).
Celkové náklady projektu jsou 7 525 000 Kč, z této částky bude 92,5 % hrazeno ze zdrojů ROP (6 960 625 Kč) a 7,5 % (564 375 Kč) představuje vlastní podíl žadatele. Usnesením 0233/03/2010/ZK vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí obsahové zaměření projektu a rozhodlo uzavřít s Vysočina Tourism Smlouvu o půjčce a dále schválilo převod finančních prostředků ve výši 7 525 000 Kč z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.
Na základě uzavřené Smlouvy o půjčce Vysočina Tourism vrací splátku půjčky na účet Kraje Vysočina.
S ohledem na výše uvedenou skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka půjčky převádí do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 43 200 Kč, ORG 214310 se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv.
StanoviskaEkonomický odbor k rozpočtovému opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 43 200 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz