Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 35/2013, které se bude konat dne 29.10.2013 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2013
2. Zařazení nové akce Hotelová škola Třebíč - havárie, oprava ZTI budovy T. Bati do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
    ( P. Kolář, RK-35-2013-02)
3. Zařazení nové akce VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
    ( P. Kolář, RK-35-2013-03)
4. Darování pozemku v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
    ( P. Kolář, RK-35-2013-04)
5. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
    ( P. Kolář, RK-35-2013-05)
6. Převody pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
    ( P. Kolář, RK-35-2013-06)
7. Uzavření nepojmenovaných smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
    ( P. Kolář, RK-35-2013-07)
8. Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie
    ( P. Kolář, RK-35-2013-08)
9. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Uhelná Příbram
    ( P. Kolář, RK-35-2013-09)
10. Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
    ( P. Kolář, RK-35-2013-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 3 a M 5
    ( P. Kolář, RK-35-2013-11)
12. Výkup pozemků pod silnicí III/02321 k. ú. Sedlejov , silnicí III/13419 k. ú. Jihlávka z vlastnictví Českých drah, a. s.
    ( P. Kolář, RK-35-2013-12)
13. Zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov II. -Okříšky a Transformace ÚSP Jinošov II. - Pucov a Jaroměřice nad Rokytnou
    ( P. Kolář, RK-35-2013-13)
14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-35-2013-14)
15. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
    ( P. Kolář, RK-35-2013-15)
16. Zařazení nové akce Dětský domov Kamenice nad Lipou - havárie přípravy TUV do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2, návrh na provedení rozpočtového opatření
    ( P. Kolář, RK-35-2013-16)
17. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-35-2013-17)
18. Převod tělesa pozemní komunikace mezi obcemi Horní Paseka a Kouty, spojující silnice č. III/12941 a III/13016, do vlastnictví Kraje Vysočina, včetně majetkoprávního vypořádání pozemků pod ní a dalších pozemků v této lokalitě
    ( P. Kolář, RK-35-2013-18)
19. Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, most ev. č. 03818-1
    ( P. Kolář, RK-35-2013-19)
20. Majetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-35-2013-20)
21. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Moravské Budějovice - majetkoprávní úkony po dokončení stavby
    ( P. Kolář, RK-35-2013-21)
22. Darování pozemku v k. ú. Dolní Jablonná a obci Přibyslav
    ( P. Kolář, RK-35-2013-22)
23. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - září 2013
    ( A. Krištofová, RK-35-2013-23)
24. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
    ( A. Krištofová, RK-35-2013-24)
25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2013
    ( S. Měrtlová, RK-35-2013-25)
26. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013
    ( S. Měrtlová, RK-35-2013-26)
27. Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-35-2013-27)
28. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Marketing turistické nabídky Kraje Vysočina do roku 2013 , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
    ( K. Lisá, RK-35-2013-28)
29. Návrh rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS , realizovaného Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací
    ( K. Lisá, RK-35-2013-29)
30. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura na rok 2013
    ( K. Lisá, RK-35-2013-30)
31. Změna investičního plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, na rok 2013
    ( K. Lisá, RK-35-2013-31)
32. Souhlas s prodloužením výpůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
    ( K. Lisá, RK-35-2013-32)
33. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
    ( K. Lisá, RK-35-2013-33)
34. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - monitorovací hlášení
    ( K. Lisá, RK-35-2013-34)
35. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací hlášení
    ( K. Lisá, RK-35-2013-35)
36. Projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
    ( K. Lisá, RK-35-2013-36)
37. Ukončení projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace Vysočina fandí kultuře - propagace a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura v souvislosti s ukončením projektu
    ( K. Lisá, RK-35-2013-37)
38. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
    ( E. Horná, RK-35-2013-38)
39. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
    ( E. Horná, RK-35-2013-39)
40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( P. Bureš, RK-35-2013-40)
41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
    ( P. Bureš, RK-35-2013-41)
42. Návrh na uzavření smluv o spolupráci se sponzory kraje na projektu Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
    ( M. Pech, RK-35-2013-42)
43. Dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
    ( M. Pech, RK-35-2013-43)
44. Jmenování ředitelů škol na základě konkursního řízení
    ( M. Pech, RK-35-2013-44)
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - převod prostředků na realizaci projektu Schools as learning institutions
    ( M. Pech, RK-35-2013-45)
46. Změny ve školském rejstříku
    ( M. Pech, RK-35-2013-46)
47. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378
    ( M. Pech, RK-35-2013-47)
48. Modernizace vybavení středních škol pro přírodovědné a technické obory - předfinancování projektů
    ( M. Pech, RK-35-2013-48)
49. Střednědobé plány a vize školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
    ( M. Pech, RK-35-2013-49)
50. Smlouvy o převodu investorství
    ( H. Strnadová, RK-35-2013-50)
51. Odvod za porušení rozpočtové kázně - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace
    ( H. Strnadová, RK-35-2013-51)
52. II/408 Jemnice - Dobrá Voda - prohlášení skutečností
    ( H. Strnadová, RK-35-2013-52)
53. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za druhou etapu projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III .
    ( V. Švarcová, RK-35-2013-53)
54. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP LZZ. Název projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt . Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.100/05.
    ( V. Švarcová, RK-35-2013-54)
55. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách 2013
    ( V. Švarcová, RK-35-2012-55)
56. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-35-2013-56)
57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2013 u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-35-2013-57)
58. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-35-2013-58)
59. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
    ( V. Švarcová, RK-35-2013-59)
60. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-35-2013-60)
61. Monitorovací zpráva č. 3 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
    ( I. Fryšová, RK-35-2013-61)
62. Profil Kraje Vysočina - listopad 2013
    ( I. Fryšová, RK-35-2013-62)
63. Poskytnutí dotace KOUS Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
    ( P. Piňos, RK-35-2013-63)
64. Institut regionů Evropy
    ( I. Šteklová, I. Fryšová, RK-35-2013-64)
65. Projekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-35-2013-65)
66. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz