Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-20

RK-35-2013-20.doc  RK-35-2013-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-35-2013-20
NázevMajetkoprávní vypořádání po stavbě - k. ú. a obec Chotěboř
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1762/37/2010/RK rada kraje vydala souhlas mimo jiné se stavbou Obchodní centrum Chotěboř a rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvu prokazující právo investora, mimo jiné společnosti AGILE, spol. s r.o., Mírové nám. 133, Ústí nad Orlicí provést stavbu Obchodní centrum Chotěboř . Součástí stavby bylo vybudování okružní křižovatky na silnici II/344 na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina par. č. 4653/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. a obci Chotěboř. Smlouva byla uzavřena dne 15. 12. 2010. Společnost AGILE spol. s r.o. převedla pozemky vykoupené pro výstavbu obchodního centra Chotěboř na společnost EDEN Development, a.s. Vršovická 1527/68b, Praha -Vršovice. Stavba byla zrealizována a geometricky zaměřena. Geometrický plán č. 4114-513/2011 se podařilo do katastru nemovitostí zapsat až v srpnu letošního roku. Z geometrického plánu vyplývá následující: stavbou okružní křižovatky byly zastavěny pozemky par. č. 3321/67 o výměře 160 m2 a par. č. 3321/68 o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti EDEN Development a pozemky par. č. 3821/135 o výměře 19 m2, par. č. 3821/137 o výměře 77 m2 a par. č. 3821/141 o výměře 16 m2 ve vlastnictví společnosti Čepro, a.s., Dělnická 12/213, Praha. Naopak z pozemku par. č. 4653/1 ve vlastnictví kraje byly odděleny pozemky zastavěné chodníky v areálu obchodního centra Tesco, a to par. č. 4653/26 o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 o výměře 2 m2. Dále byl oddělen pozemek par. č. 4653/28 o výměře 50 m2 a pozemky par.č. 3821/102, par. č. 3821/138, par. č. 4653/29 a par. č. 4653/30, které se staly součástí silnice II/344 a jsou ve vlastnictví města Chotěboř. Nyní je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení OM navrhuje následující převody:
* se společností EDEN Development, a.s. uzavřít darovací smlouvy, kdy tato společnost převede do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 3321/67 - ost. plocha, silnice o výměře 160 m2 a par.č. 3321/68 - ost. plocha, silnice o výměře 13 m2 a naopak Kraj Vysočina převede do vlastnictví společnosti EDEN Development, a.s. pozemky par. č. 4653/26 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2,
* se společností ČEPRO, a.s. uzavřít kupní smlouvu na pozemky par. č. 3821/135 -ost. plocha, silnice o výměře 19 m2, par. č. 3821/137 - ost. plocha, silnice o výměře 77 m2 a par. č. 3821/141 - ost. plocha, silnice o výměře 16 m2 s tím, že kupní cenu ve výši 18 860 Kč uhradí společnost Tesco Stores ČR, a. s. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Karlem Liškou - znalcem z oboru stavebnictví. Znalecký posudek byl vyhotoven na obvyklou cenu, kdy 1 m2 je oceněn částkou 168,40 Kč.
* z vlastnictví Kraje Vysočina je třeba převést pozemek par. č. 4653/28 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 do vlastnictví města Chotěboř, jde o pozemek zastavěný chodníkem a naopak z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina je třeba získat pozemky par. č. 3821/102 - ost. plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 3821/138 - ost. plocha, silnice o výměře 29 m2, par. č. 4653/29 - ost. plocha, silnice o výměře 39 m2 a par. č. 4653/30 - ost. plocha, silnice o výměře 19 m2, tyto pozemky jsou zastavěny okružní křižovatkou.
Stavba okružní křižovatky je protokolem o předání a převzetí předávána Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. Její hodnota činí 3 216 780 Kč. Dle daňových předpisů tato hodnota zůstává v pořizovací ceně stavby hlavní, tj. budovy obchodního centra Tesco a hodnota majetku kraje se nepovyšuje.
Aby mohly být uvedené převody realizovány, je třeba v souladu se zněním zákona o krajích zveřejnit záměr převodů na úřední desce po zákonem stanovenou dobu.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměry směny a darování pozemků dotčených stavbou okružní křižovatky na úřední desce a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout směnit pozemky se společností EDEN Development, a. s, nabýt koupí pozemek od společnosti Čepro, a. s s tím, že kupní cenu uhradí společnost Tesco Stores ČR a.s. a převést pozemek do vlastnictví města Chotěboř a nabýt pozemky z vlastnictví města Chotěboř.
StanoviskaKSUSV i ODSH souhlasí s majetkovými převody
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr:
* směny pozemků par. č. 4653/26 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 3321/67 - ost. plocha, silnice o výměře 160 m2 a par. č. 3321/68 - ost. plocha, silnice o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti EDEN Development, a. s, Vršovická 1527/68b, Praha, vše v k. ú. a obci Chotěboř;
* darování pozemku 4653/28 - ost. plocha, ost. komunice o výměře 50 m2, v k. ú. a obci Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* směnit pozemky 4653/26 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 a par. č. 4653/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina. za pozemky par. č. 3321/67 - ost. plocha silnice o výměře 160 m2 a par. č. 3321/68 - ost. plocha, silnice o výměře 13 m2 ve vlastnictví společnosti EDEN Development, a. s, Vršovická 1527/68b, Praha, vše v k. ú. a obci Chotěboř;
* nabýt koupí pozemky par. č. 3821/135 - st. plocha, silnice o výměře 19 m2, par. č. 3821/137 - ost. plocha, silnice o výměře 77 m2 a par. č. 3821/141 - ost. plocha, silnice o výměře 16 m2 z vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha, Holešovice do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 860 Kč s tím, že kupní cenu v plné výši uhradí společnost Tesco Stores ČR a. s., Vršovická 1527/68b, Praha 10;
* převést darem pozemek par. č. 4653/28 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 v k. ú. obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
* nabýt darem pozemky par. č. 3821/102 - ost. plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 3821/138 - ost. plocha, silnice o výměře 29 m2, par .č. 4653/29 - ost. plocha, silnice o výměře 39 m2 a par. č. 4653/30 - ost. plocha, silnice o výměře 19 m2 z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz