Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-41

RK-35-2013-41.doc  RK-35-2013-41pr01.doc  RK-35-2013-41pr02.doc  RK-35-2013-41pr03.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-35-2013-41
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - poskytnutí daru státním podnikům Povodí na pořízení plánů dílčích povodí
Zpracoval J. Mikyna
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2012 dne 17. 12. 2012 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Součástí schváleného rozpočtu jsou v kapitole Zemědělství finanční prostředky ve výši 500 tisíc Kč vyčleněné na spoluúčast kraje na pořízení plánů dílčích povodí. Pořizovateli těchto plánů jsou podle § 24 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů) státní podniky Povodí ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady. Pro území Kraje Vysočina se jedná o Povodí Moravy, s.p. a Plán dílčího povodí Dyje, o Povodí Vltavy, státní podnik a Plány dílčího povodí Horní Vltavy a Dolní Vltavy, o Povodí Labe, státní podnik a Plán dílčího povodí Horního a středního Labe.
Plány dílčích povodí následně budou podle své územní působnosti schvalovat do konce roku 2015 kraje.
Finanční prostředky na spoluúčast kraje se původně měly týkat pořízení studie, která by sloužila jako jeden z podkladů pro pořízení plánů dílčích povodí. Nakonec ale vzhledem k různým potřebám jednotlivých státních podniků Povodí se jako nejlepší možnost jeví poskytnutí daru těmto podnikům jako pořizovatelům plánů.
Velikost daru jednotlivým státním podnikům Povodí byla určena rozdělením částky 500 tisíc Kč v návaznosti na rozsah území příslušného povodí v jejich správě na území kraje. Na Povodí Moravy, s.p. připadá 280 tisíc Kč, na Povodí Vltavy, státní podnik 190 tisíc Kč a Povodí Labe, státní podnik 30 tisíc Kč.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 2339 státnímu podniku Povodí Labe dle materiálu RK-35-2013-41, př. 3. Odbor dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar státnímu podniku Povodí Moravy dle materiálu RK-35-2013-41, př. 1 a státnímu podniku Povodí Vltavy dle materiálu RK-35-2013-41, př. 2.
Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě do 100 tisíc Kč v jednotlivém případě je dle § 59 odst. 2 písmeno f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje.
Navržená výše daru představuje pouze malou část (několik procent) z nákladů, které budou pořizovatelé plánů dílčích povodí muset vynaložit na jejich pořízení. Při stanovení výše daru se vycházelo z reálných možností rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
Nemá k návrhu usnesení připomínek.


Odbor ekonomický:
Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, v kapitole Zemědělství, § 2339 byla na spoluúčast kraje na pořízení plánů dílčích povodí schválena částka 500 tis. Kč.

Odbor informatiky:
Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00785.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Povodí Labe, státní podnik dle materiálu
RK-35-2013-41, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Povodí Moravy, s. p. dle materiálu RK-35-2013-41, př. 1 a Povodí Vltavy, státní podnik dle materiálu RK-35-2013-41, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz