Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 31/2015 - 20.10.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
03Peněžní dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
04Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
05Kontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
06Předání majetku na příspěvkové organizace
07Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce Třebíč most ev. č. 351-024
08Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/34413 Rozsochatec most ev. č. 34413-1
09Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
10Návrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
11Vzájemné darování pozemků v k. ú. Bezděkov u Třešti a obci Pavlov
12Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
13Majetkoprávní příprava pro stavbu III/3518 Měřín - most ev. č. 3518-1
14Prodej pozemku v k. ú. Dolní Bory a obci Bory
15Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
16Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Havlíčkův Brod
17Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Strachujov - Jimramov
18Uzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
19Výkup pozemku zastavěného silnicí II. třídy v k. ú. a obci Moravské Budějovice
20Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
21Návrh na zařazení nové akce Gymnázium Havlíčkův Brod - výstavba hřiště do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství
22Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1
23Návrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
24Veřejné zakázky na stavební práce: II/388 Bobrová - Zvole, 1. úsek , II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba, úsek č. 2 , II/150 Okrouhlice - most ev.č. 150-022 a II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část
25Smlouva o převodu investorství
26Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
27Informace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
28Veřejná doprava Vysočiny
29Projekt Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
30Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015
32Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na hudební festival FESTJAZZ 2015
33Rezignace a jmenování člena Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina
34Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2015
35Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
36Slučování základních škol - změny ve školském rejstříku
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace z MMR na projekty příspěvkových organizací
39Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
40Žádost o změnu v projektu z GP Sportoviště 2015
41Změna v usnesení č. 0455/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na činnost regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na pořádání akce UCI 2016 MTB XC World Championship
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na projekt Výchova talentované mládeže 2015 v ledním hokeji - VTM 2015 Kraj Vysočina
45Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v období od 1. 8. do 31. 12. 2015
47Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Moravské Budějovice, Dobrovského 11
48Propagace technického vzdělávání
49Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
50Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
50upr1Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu Porta culturae
51Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
52Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na úseku památkové péče
53Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
54Sublicenční smlouva pro provozování kontaktního Family Pointu v Jihlavě
55Návrh na poskytnutí peněžního daru pro Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s., návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
56Návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
57Smlouva o výpůjčce majetku pro Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - dotace Centru J. J. Pestalozziho, o. p. s. na vznik a zajištění sociální služby krizová pomoc v Kraji Vysočina
59Žádost o posunutí termínu vyúčtování dotace
60Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
61Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
62Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
63Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
64Informace o zadání veřejné zakázky malého rozsahu
65Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
66Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Jihlava pro akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě - Sanace sklepních prostor Komenského
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz