Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-18

RK-31-2015-18.doc  RK-31-2015-18pr01.pdf  RK-31-2015-18pr02.pdf  RK-31-2015-18pr03.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-31-2015-18
NázevUzavření smluv v rámci přípravy stavby II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává uzavření některých smluv nezbytných pro vydání stavebního povolení pro stavbu II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020 na pozemcích zahrnutých do trvalého a dočasného záboru předmětné stavby.
Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem akce II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020 . Vlastní akce spočívá ve výměně nosné konstrukce u mostu přes koryto vodoteč a zesílení konstrukce kamenné klenby u inundačního mostu včetně nezbytných úprav spodní stavby. Délka mostu resp. přemostění zůstává v původním rozsahu. Součástí stavby je i úprava směrového a výškového vedení komunikace včetně navazujících úseků na stávající komunikace. Předpokládaný termín zahájení stavby je duben 2016 a plánovaná doba rekonstrukce je 8 měsíců.
Pozemky nezbytné k provedení této akce jsou ve vlastnictví více subjektů.
Dle záborového elaborátu je jedním z dotčených vlastníků pozemků potřebných pro účel trvalého a dočasného záboru mimo jiné i Česká republika s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013.
S Povodím Moravy, s.p. bude, pro potřeby stavebního řízení, nezbytné uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro trvalý zábor a nájemní smlouvu pro trvalý a dočasný zábor částí pozemku par. č. 190 a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1255 v k. ú. a obci Jimramov. Návrhy smluv jsou uvedeny v materiálech RK-31-2015-18, př. 1 a RK-31-2015-18, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít obě výše uvedené smlouvy.
Popisovanou akcí dojde k opravě mostů ev. č. 357-019 a č. 357-020 v úseku silnice II/357, položení nového živičného povrchu silnice a k úpravě směrového a výškového vedení komunikace.
Po dokončení akce dojde k zaměření skutečného průběhu stavby geometrickým plánem a následně k majetkoprávnímu vypořádání pozemků zastavěných touto akcí.
Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu
RK-31-2015-18, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-31-2015-18, př. 2.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu dle materiálu RK-31-2015-18, př. 1 na části pozemku par. č. 190 a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1255 v k. ú. a obci Jimramov pro akci II/357 Jimramov - most ev. č. 357-020 ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 620 00 Brno, IČ 708 90 013, na straně vlastníka a budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného ze služebnosti smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu RK-31-2015-18, př. 2 na části pozemku par. č. 190 a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1255 v k. ú. a obci Jimramov pro akci II/357 Jimramov - most
ev. č. 357-020 .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz