Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-26

RK-31-2015-26.doc  RK-31-2015-26pr01.doc  RK-31-2015-26pr02.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-31-2015-26
NázevZajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina - mezikrajské linky
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení dodatku ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, uzavřené mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem dne 16. 12. 2014 (dále jen smlouva). Návrh dodatku smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem vznikl za účelem zpřesnění smlouvy k řešení mimořádných situací, které mají podstatný vliv na tzv. bilanci kilometrů stanovenou smlouvou. Jedná se o případy nárůstu kilometrů pro jednotlivé objednatele na území druhého kraje vyvolané například uzavírkou pozemní komunikace z důvodu stavební činností. Dodatek ke smlouvě upravuje možnost obou krajů takovéto mimořádné situace řešit dle jednoduchého principu výpočtu finanční kompenzace. Na základě výše uvedeného vznikl návrh dodatku smlouvy dle materiálu RK-31-2015-26, př. 1. Princip fungování navrhovaného systému je takový, že při vzniku mimořádné situace, která generuje vznik vícenákladů pro jednoho z objednatelů z důvodu uzavírky pozemní komunikace na území druhého kraje je kraj, který veřejnou službu objednává oprávněn vzniklé vícenáklady po druhém kraji požadovat.
Dále je v rámci dodatku smlouvy řešeno postupné doplnění přílohy smlouvy, ve které je definován seznam linek, které na základě smlouvy zajišťují zmíněné kraje. Seznam jednotlivých řešených linek je uveden v materiálu RK-31-2015-26, př. 2
Součástí smlouvy je i souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, na základě kterého kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu rozhodnout o uzavření dodatku ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-31-2015-26, př. 1.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-31-2015-26, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz