Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-51

RK-31-2015-51.doc  RK-31-2015-51pr01.doc  RK-31-2015-51pr02.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-31-2015-51
NázevNávrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Zpracoval T. Prokešová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá návrhem aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (dále jen Zásady ).
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 18. 11. 2014 usnesením č. 0517/06/2014/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 9/14. Dotace je určena výhradně obcím Kraje Vysočina např. při příležitosti výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo na oslavy či připomenutí jiné důležité historické události obce, včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke kulturně-společenskému životu obce.
V návrhu aktualizace Zásad viz RK-31-2015-51, př. 2 (materiál ve změnovém režimu) došlo ke změnám, které vznikly na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Drobné úpravy vyplynuly z praktických zkušeností s administrací tohoto dotačního titulu. Tyto změny se promítly v Zásadách, a dále i ve vzorové smlouvě o poskytnutí dotace a ve formulářích.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit aktualizované znění Zásad dle materiálu RK-31-2015-51, př. 1.
Poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí probíhá již od roku 2008 a je vyhledávaným dotačním titulem ze strany příjemců dotace.
StanoviskaLegislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2015 dne 1. 9. 2015 materiál projednal a svým usnesením č. 12/07/2015/LV doporučuje zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na svém zasedání č. 4/2015 konané dne 10. září 2015 materiál projednala a usnesením č. 05/04/2015/Kkcrvv doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.

Odbor sekretariátu hejtmana
Souhlasí s navrhovanou publicitou dle materiálu RK-31-2015-51, př. 1 a existenci Zásad vnímá jako pozitivní systémové opatření pro rozvoj společenských a kulturních aktivit v Kraji Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu RK-31-2015-51, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz