Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-05

RK-31-2015-05.doc  RK-31-2015-05pr01.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-31-2015-05
NázevKontokorentní úvěr pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, s ručením Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví zřizovatele o vyslovení souhlasu s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s. Stávající platná smlouva, kterou odsouhlasila rada kraje usnesením č. 1878/31/2014/RK končí k 18. 11. 2015.
Návrh smlouvy o kontokorentním úvěru předložený nemocnicí obsahuje stejné podmínky jako smlouva původní, pouze došlo z důvodu zlepšení finanční situace nemocnice ke snížení úvěrového limitu o 20 mil. Kč. Základními podmínkami smlouvy o kontokorentním úvěru jsou:
* banka se zavazuje poskytovat nemocnici kontokorentní úvěr do výše limitu 15 mil. Kč;
* účel úvěru: financování krátkodobých pohledávek;
* úvěr je úročen indexovou úrokovou sazbou z O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,46 % p.a. Úrokovací období je 1 den;
* ceny za kontokorentní úvěr:
* cena za realizaci úvěru se nesjednává,
* cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,15 % p.a. z nečerpané jistiny kontokorentního úvěru,
* nemocnice zaplatí poplatek za spravování kontokorentního úvěru ve výši 150 Kč za každý započatý měsíc způsobem podle Sazebníku;
* odkládací podmínky čerpání úvěru:
* předložení smlouvy s VZP, případně dalšími zdravotními pojišťovnami,
* smlouva o ručení uzavřená mezi Komerční bankou, a.s. a Krajem Vysočina;
* doba čerpání úvěru se předpokládá do 17. 11. 2016.
Úvěr je využíván ke snížení objemu závazků po lhůtě splatnosti a tím i ke zlepšení vyjednávací pozice nemocnice s dodavateli o cenách dodávek. Poskytovatel úvěru byl vybrán na základě poptávkového řízení. Zajištění úvěru je navrženo prostřednictvím smlouvy o ručení.
Žádost nemocnice, smlouva o kontokorentním úvěru, všeobecné obchodní podmínky, úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby a smlouva o ručení Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu RK-31-2015-05, př. 1.
Návrh řešení Potřeba úvěru vychází z ekonomické situace nemocnice v oblasti volných peněžních prostředků - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy (zejména od zdravotních pojišťoven) a výdaji. Čerpání úvěru je podmíněno předložením smlouvy o ručení Kraje Vysočina.
Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje:
- souhlasit s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru mezi nemocnicí a Komerční bankou, a.s., dle materiálu RK-31-2015-05, př. 1,
- uložit řediteli nemocnice zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití,
- doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu
RK-31-2015-05, př. 1.
Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě. K udělení souhlasu je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajského zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
O uzavření smlouvy o ručení (převzetí ručitelského závazku) je příslušné dle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rozhodnout zastupitelstvo kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a.s., dle materiálu RK-31-2015-05, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití, a to za podmínky splnění odkládací podmínky pro čerpání úvěru;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o ručení dle materiálu RK-31-2015-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz