Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-56

RK-31-2015-56.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-31-2015-56
NázevNávrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
Zpracoval M. Benešová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMPSV vyhlásilo výzvu č. 2 pro předkládání grantových projektů obcí s rozšířenou působností a krajů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Kraj Vysočina uložil odboru sociálních věcí Usnesením Rady kraje Vysočina č. 1513/28/2013/RK podat projektovou žádost Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina . Projekt byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ - ZS 824 - 1108/2014 v celkové maximální výši 4 244 407,50 Kč a zahájena jeho realizace k 1. 2. 2014. Z projektu jsou hrazeny jak přímé tak nepřímé náklady. Úhrada výdajů projektu probíhá předfinancováním způsobilých výdajů. V průběhu realizace došlo k proplacení první části dotace ve výši 30 % z celkové maximální části dotace. Dne 7. 3. 2014 byla z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedena dotace ve výši 1 273 323,00 Kč a Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0471/09/2014/RK schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu. Dne 1. 8. 2014 byla z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedena dotace ve výši 563 746,08 Kč a Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1590/26/2014RK schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu. Dne 7. 10. 2014 byla z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedena dotace ve výši 437 341,04 Kč a Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1840/30/2014/RK schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu. Dne 19. 6. 2015 byla z MPSV Kraji Vysočina na zvláštní účet projektu převedena dotace ve výši 1 258 464,02 Kč a Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 1196/21/2015/RK schválena rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina o účelové neinvestiční dotace určené na financování projektu.
Na základě schválené monitorovací zprávy č. 4 projektu a zjednodušené části o platbu byla dne 13. 10. 2015 z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 711 533,36 Kč.
S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, který Kraj Vysočina realizuje. Dotace je financována z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú.: 4200455534/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina ve výši 711 533,36 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 711 533,36 Kč, která byla připsána na účet kraje dne 13. 10. 2015.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 711 533,36 Kč určenou na financování projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina .
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz